Sprawozdania z działalności

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień ...31.12.2018 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota za rok poprzedni

2017

Kwota za rok obrotowy

2018

1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 130 030,20 191 431,50
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 10 710,20 10 401,50
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 119 320,00 181 030,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00
B. Koszty działalności statutowej 129 321,70 188 318,73
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 10 001,70 8 434,73
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 119 320,00 179 884,00
III Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 708,50 3 112,77
       
D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00
E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00
       
G. Koszty ogólnego zarządu 3 328,40 3 532,28
       
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -2 619,90 -419,51
       
I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 3 003,92
J. Pozostałe koszty operacyjne 0,60 3 005,61
       
K. Przychody finansowe 0,09 0,00
L. Koszty finansowe 0,00 28,99
       
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -2 620,41 -450,19
N. Podatek dochodowy 0,00 0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N) -2 620,41 -450,19

 

 

Kraków, 04.03.2019

Krystyna Burda
(imię, nazwisko osoby sporządzającej)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE (INFORMACJE DODATKOWE)

INFORMACJE DODATKOWE

do sprawozdania finansowego za okres: 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań :
nie wystąpiły w Stowarzyszeniu.

2. Kwoty zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających,
i nadzorujących:
nie wystąpiły w Stowarzyszeniu.

3. Dane o aktywach i pasywach:

Szczegółowy wykaz aktywów:

środki pieniężne w kasie 545,53
środki pieniężne w banku 13 521,14
Razem inwestycje krótkoterminowe 14 066,67

Szczegółowy wykaz pasywów.

wpłacone zaliczki na wycieczkę „Litwa 2019” 7 600,00
wpłacone zaliczki na wycieczkę „Warszawa 2019” 1 750,00
zobowiązanie do urzędu skarb. z tyt. podatku dochodowego
od osób fizycznych od umowy o dzieło ( Cempura)
101,00
zobowiązanie z tyt. umowy o dzieło (Cempura) 600,00
fundusz własny przeznaczony na bieżącą działalność statutową
w roku 2019: wypracowany na dzień 31.12.2017
4 465,86
pomniejszony o stratę netto za okres 01.01-31.12.2018 (-) 450,19
w wysokości 4 015,67

 

Razem pasywa 14 066,67

4. Struktura zrealizowanych przychodów.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES 01.01.2018 – 31.12.2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa.

Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nie prowadzi działalności gospodarczej.

Siedziba i adres organizacji w dniu 31.12.2018 r.: 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31

Nr Krajowego Rejestru Sądowego: 0000114184

2. Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności,
tj. nie przewiduj się likwidacji.

5. Przyjęto obowiązek stosowania rozwiązań przewidzianych w ustawie o rachunkowości.
Księgi rachunkowe są prowadzone na zasadzie tabelarycznej ewidencji księgowej.
Nie posiada środków trwałych.
Dowody księgowe objęte są kontrolą merytoryczną, formalną i rachunkową.

Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 5. odrębnie ujmując koszty działalności

statutowej i koszty administracyjne, wyodrębniając w ewidencji analitycznej poszczególne

rodzaje kosztów tj.
koszty nieodpłatnej działalności,
koszty odpłatnej działalności,
koszty ogólnego zarządu,
koszty finansowe.
pozostałe koszty operacyjne.

Przychody z tytułu prowadzonej działalności są ewidencjonowane wg grup lub projektów,

z podziałem na:
przychody z nieodpłatnej działalności,
przychody z odpłatnej działalności,
przychody finansowe,
pozostałe przychody operacyjne,
wynik finansowy.

Stowarzyszenie posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia wg wartości nominalnej.

Prezentacja danych w rachunku zysków i strat zapewnia ich porównywalność za bieżący

i poprzedni rok obrotowy.

...04.03.2019 r

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI


Sprawozdanie merytoryczne 2018 2019 (1) b.z. html 17945a9c

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
zW KRAKOWIE


31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31 ; tel./fax (12/633 33 57

Organizacja Pożytku Publicznego
NIP: 676-21-64-200 ; REGON: 357196831; KRS nr 0000114184

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI

za okres 14.04.2018 – 23.03.2019

Kraków, marzec 2019 r.

I. Dane o Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

VII Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia.

Wypełniając obowiązek wynikający ze Statutu SPH, § 20 pkt. 2, Zarząd, zwołał zwyczajne Walne Zebranie Członków, na dzień 14.04.2018r. (sobota). We wspaniale przygotowanej sali konferencyjnej Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18, o godz. 10:00 na komendę prowadzącej zebranie Druhny Prezes hm Danuty Noszki-Leśniewskiej gromko zabrzmiał hymn ZHP. Druhna Danuta ciepło i serdecznie powitała wszystkich , 45 uczestników zebrania.

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

W imieniu zebranych powitała Panią Marzenę Paszkot, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny , Przewodniczącego Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej prof. hm Janusza Wojtyczę, byłych komendantów Chorągwi Krakowskiej ZHP w osobach hm. Jerzego Klinka i hm. Pawła Grabkę, Panią Dyrektor MDK Aleksandrę Grodecką prof. hm. Adama Jelonka, byłego Wiceprezydenta Miasta Krakowa Pana Jana Nowaka, członków zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, jak również przybyłą aż z Nowego Sącza Druhnę hm. Teresę Laskoś.