XIV Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
MDK „Dom Harcerza” – 9 kwietnia 2022 r.

W sobotę 9 kwietnia 2022 r. w MDK Dom Harcerza odbyło się XIV Zebranie Sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia. Przybyli na nie licznie zaproszeni goście i członkowie SPH. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.:

 • Piotr Świeży – pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do Spraw Odznaczania Osób Zasłużonych dla Państwa Polskiego
 • Marian Kulig – Wicekanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu
 • hm. Mariusz Siudek – komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP
 • hm. Anna Franik – wiceprzewodnicząca Rady Chorągwi Krakowskiej ZHP

FOTO 01(Od lewej) hm. Józef Lipiec i hm. Adam Jelonek w przyjacielskiej rozmowie przed rozpoczęciem zebrania

 sph logo mini

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
W KRAKOWIE


 

XIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

Zarząd SPH zwołuje na dzień 19 czerwca 2021 roku (sobota) obrady XIII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury/Dom Harcerza, ul. Reymonta 18 ; 30-059 Kraków.

Rozpoczęcie zebrania o godz. 11:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad i wybór protokolanta.
 3. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdania Zarządu:
  1. z działalności organizacyjno-programowej Stowarzyszenia, za okres czerwiec 2020 – czerwiec 2021
  2. Finansowe za rok 2020
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 7. Informacja o programie Stowarzyszenia na bieżący i następny rok harcerski.
 8. Dyskusja. Wolne wnioski
 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. skwitowania działalności Zarządu Stowarzyszenia w okresie 06.2020 – 06.2021 r.
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

 

Prezes Stowarzyszenia

mgr Danuta Noszka - Leśniewska
harcmistrz
Kraków dn.29.05.2021 r.

Uwaga!
Sprawozdania, będą udostępnione: od dn. 04.06.2021 r, na stronie internetowej SPH: http://www.sph-krakow.pl, oraz na 1 godz. przed zebraniem t.j. od godz. 1000.

 

(MDK „DOM Harcerza” w Krakowie; 23.03.2019 r.)

Była to również, jak zwykle, okazja do wielu przyjacielskich spotkań i rozmów. W pewnym sensie to jakby przedłużenie znakomitych Spotkań Po Latach organizowanych co roku w Hotelach Krakus i Druha hm. Andrzeja Krzyworzeki. Już na długo przed jego rozpoczęciem zebrała się spora grupa członków Stowarzyszenia.

Wypełniając obowiązek wynikający ze Statutu SPH, § 20 pkt. 2, Zarząd, zwołał zwyczajne Walne Zebranie Członków, na dzień 14.04.2018r. (sobota). We wspaniale przygotowanej sali konferencyjnej Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18, o godz. 10:00 na komendę prowadzącej zebranie Druhny Prezes hm Danuty Noszki-Leśniewskiej gromko zabrzmiał hymn ZHP. Druhna Danuta ciepło i serdecznie powitała wszystkich , 45 uczestników zebrania.

Uczestnicy spotkania

Zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie ze statutowym obowiązkiem, obrady VII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia odbyły się w sobotę, dnia 18 marca 2017 , w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych ¾. Przed godzina 10:00 rozpoczęły się przygotowania wystawki, sekretariatu spotkania i cateringu.

Fragment wystawki