RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień ...31.12.2018 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2012

Aktywa stan na
31.12.2011
stan na
31.12.2012
A. Aktywa trwałe 0,00 0,00
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 714,96 10203,76
  I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 600 0,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 114,93 10203,76
    1. Środki pieniężne 114,93 10203,76
    2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00
C. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Suma aktywów 714,96 10203,76