Spis treści

Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 1. Nazwa, siedziba i adres
  Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
  31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
  tel./fax : 12/633 33 57; 12/634 44 40
  Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
  30-059 Kraków, ul. Reymonta 18
 2. Data wpisu:
  03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń (Ns. Rej. St. 39/00)
  25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184
  16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994
 3. NIP: 676-21-64-200
 4. REGON: 367196831
 5. KRS nr: 0000114184

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa W Krakowie za okres 26.03.2011 – 31.03.2012

Dnia 26 marca 2011 roku odbyło się V Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w trakcie którego, pozytywnie oceniona została działalność Zarządu w latach 2008-2011, dokonano wyboru nowych Władz na kolejna VI kadencję oraz przyjęto założenia programowo-organizacyjne Stowarzyszenia na lata 2011-2014.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń roboczych Zarządu oraz jedno uroczyste świąteczno – noworoczne. Posiedzenia robocze odbywały się w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” w Krakowie. Uroczyste świąteczno – noworoczne posiedzenie Zarządu, tradycyjnie, odbyło się w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH i jak zwykle, dzięki uprzejmości Druha hm Andrzeja Krzyworzeki, w Hotelu „KRAKUS”.

Zarząd pracował w składzie:

 • hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes
 • hm Stanisław Piasecki - I V-ce Prezes
 • hm Wiesław Wójcik - II V-ce Prezes
 • hm Magdalena Migacz - Sekretarz
 • hm Paweł Grabka - Członek
 • hm Alicja Szydło - Członek
 • hm Krystyna Wywiał - Skarbnik
 • hm Jerzy Klinik - Członek

W zasadzie na wszystkich posiedzeniach Zarządu obecny był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druh hm Władysław Pancerz lub jego Z-ca, Druh hm Tadeusz Prokopiuk.

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

 • hm Władysław Pancerz – Przewodniczący
 • hm Tadeusz Prokopiuk - V-ce Przewodniczący
 • hm Stanisław Spólnik - Członek

Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym

1. V Walne zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze SPH

W dniu 26 marca 2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia, którego celem była ocena działalności merytorycznej Stowarzyszenia w latach 2008 – 2011, wybór władz na kolejną VI kadencję pracy Stowarzyszenia i przyjęcie założeń programowo - organizacyjnych na lata 2011-2014. Licznie przybyłych powitała Prezes ustępującego Zarządu, Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska, a wśród nich gości honorowych w osobach: Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa, Pan Tadeusz Trzmiel, Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Pani Małgorzata Jantos, Dyrektor Generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Małgorzata Bywanis – Jodlińska, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Integracji Społecznej, Pani Anna Tarnawska oraz Z-ca Naczelnika ZHP Druh hm Krzysztof Budzyński i Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka. W pierwszej części spotkania zostały wręczone odznaczenia, odznaki i medale. Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego otrzymali Druhowie: hm Krzysztof Poniedziałek, hm Maciej Struś oraz phm Jacek Małota. Odznaczenia w imieniu Wojewody Małopolskiego wręczyła Pani Małgorzata Bywanis - Jodlińska ( Dyrektor Generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Odznaką „Honoris Gratia” za zasługi dla Miasta Krakowa i jego Mieszkańców zostali wyróżnieni Druhowie, hm Zbigniew Sabiński i hm Jerzy Kujawski. Odznaki wręczył Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa, Pan Tadeusz Trzmiel. Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm Paweł Grabka wręczył b. Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa Panu Janowi Nowakowi (Członkowi Stowarzyszenia) brązową Odznakę 100-lecia Harcerstwa. Prezes Stowarzyszenia, Druhna Danuta Noszka – Leśniewska wręczyła Z-cy Prezydenta, Panu Tadeuszowi Trzmielowi Dyplom Członka Honorowego Stowarzyszenia z prośba o dalsza pomoc, oraz Medale „Za Zasługi dla SPH” które otrzymali : Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” oraz Druhowie, hm Zbigniew Sabiński i hm Wiesław Wójcik. Natomiast Odznaki „Zasłużony dla SPH” otrzymali Druhny i Druhowie: hm Alicja Szydło, hm Małgorzata Słowik, hm Marek Kowalski, hm Andrzej Słowik, hm Paweł Miłobędzki, hm Janusz Wojtycza, hm Jerzy Tarnawski i hm Wiesław Górnisiewicz. Oczywiście ceremonii wręczania towarzyszyły piosenki gromko śpiewane przez uczestników Zebrania oraz grupę wokalna Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”. W części oficjalnej Zebrania głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa, Pan Tadeusz Trzmiel, który pogratulował nam osiągnięć w kończącej się V kadencji i życzył sukcesów nie mniejszych w kolejnej. Natomiast w swoim wystąpieniu Z-ca Naczelnika ZHP Druh hm Krzysztof Budzyński mówił o trudnej sytuacji finansowej Związku i zaapelował o pomoc. Życzył nam również samych sukcesów w prowadzonej działalności.

Część robocza to wybór Przewodniczącego Zebrania, został nim jednogłośnie wybrany Druh hm Tadeusz Prokopiuk (b. Komendant Chorągwi) oraz Komisji Wniosków i Uchwał w składzie: hm Stanisław Piasecki, hm Józef Lipiec oraz hm Małgorzata Pobóg – Malinowska. Na protokolanta została wybrana Druhna hm Magdalena Migacz. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia przedstawił I V-ce Prezes ustępującego Zarządu, Druh hm Stanisław Piasecki.

W swoim prawie godzinnym wystąpieniu szczegółowo przedstawił działania Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym oraz przypomniał jaka była geneza powstania Stowarzyszenia i z czyjej inicjatywy powstało ( Druhowie: hm Jerzy Klinik, hm Roman Byszewski, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Ferdynand Nawratil i hm Stanisław Spólnik). Podziękował również Osobom i Instytucjom, które na bieżąco wspomagają działalność Stowarzyszenia, czyli: Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa, Panu Tadeuszowi Trzmielowi (za możliwość zorganizowania Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia w reprezentacyjnej Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa oraz udzielaną Stowarzyszeniu pomoc), Druhowi hm Andrzejowi Krzyworzece (za organizację „Spotkań po Latach” i możliwość lokalizowania w Hotelach Junior – Krakus których jest właścicielem imprez Stowarzyszenia), Druhowi hm Ferdynandowi Nawratilowi (za możliwość korzystania z bazy Nowohuckiego Centrum Kultury którego jest Dyrektorem), Druhowi hm Zbigniewowi Sabińskiemu ( za organizacje w Forcie Olszanica Akcji „Jubilat”), Druhnie hm Alicji Szydło (za możliwość korzystania z bazy lokalowej MDK – Dom Harcerza w Krakowie oraz udostępnienie pomieszczenia na biuro Zarządu SPH), Komendantowi Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druhowi hm Pawłowi Grabce ( za dotychczasową współpracę i możliwość korzystania z Sali Kominkowej Chorągwi), Druhowi hm Romanowi Byszewskiemu ( za bezpłatne udostępnienie dla SPH Pracowni Komputerowej w I Prywatnym Liceum którego jest Właścicielem) oraz Wójtowi Gminy Mucharz, Panu Wacławowi Wądolnemu ( za możliwość korzystania z bazy lokalowej Gminy, tzn. Pracowni Komputerowych w Szkołach Podstawowych w Mucharzu i Świnnej Porębie ). Druh hm Stanisław Piasecki zwrócił również uwagę, że coraz liczniejsza jest grupa Członków Stowarzyszenia, którzy na zasadzie wolentariuszy podejmują różnorodne działania wynikające z zadań statutowych SPH oraz podziękował ustępującym Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za zaangażowanie i aktywną działalność w kończącej się V kadencji Stowarzyszenia. Wystąpienie swoje zakończył omówieniem finansów Stowarzyszenia i przedstawieniem bilansu za rok 2010.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druh hm Władysław Pancerz, który w swoim wystąpieniu bardzo wysoko ocenił pracę Zarządu SPH w latach 2008 – 2011 i wnioskował o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wyjątkiem Druhny hm Ireny Bryły za brak działalności i nie rozliczenie się ze swoich zobowiązań. W głosowaniu wszyscy Członkowie ustępującego Zarządu uzyskali absolutorium jednogłośnie, natomiast odnośnie Druhny Ireny Bryły wywiązała się burzliwa dyskusja – ostatecznie w głosowaniu nie uzyskała absolutorium.

W związku z trudna sytuacją finansową Związku Harcerstwa Polskiego druh hm Stanisław Piasecki zaproponował przyjęcie Apelu do byłych Instruktorów ZHP o finansowe wsparcie Związku. Uczestnicy Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli zaproponowaną treść Apelu. Następnie w dyskusji programowej głos zabrali m. innymi Druhowie: hm Józef Lipiec, hm Andrzej Ziebliński, hm Jerzy Kujawski, hm Jarosław Balon, hm Andrzej Krzyworzeka, hm Piotr Niwiński oraz Druhna Anna Tarnawska. Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał, Druh hm Stanisław Piasecki po uwzględnieniu głosów w dyskusji i propozycji ustępującego Zarządu zaproponował przyjęcie Uchwały Programowej SPH na lata 2011 – 2014. Została ona przyjęta jednogłośnie.

Po części programowej przyszedł czas na wybór nowych Władz Stowarzyszenia. Wybory zostały przeprowadzone bardzo sprawnie. Członkami Zarządu zostali wybrani: hm Danuta Noszka – Leśniewska, hm Stanisław Piasecki, hm Wiesław Wójcik, hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Wywiał, hm Jerzy Klinik, hm Alicja Szydło i hm Paweł Grabka, natomiast Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: hm Władysław Pancerz, hm Tadeusz Prokopiuk oraz hm Stanisław Spólnik.

Zebranie zakończyło się zawiązaniem kręgu i wspólną piosenką „Bratnie słowo”, a wzięło w nim udział 54 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Załączniki:

 • treść przyjętego Apel
 • Uchwała Programowa na lata 2011 – 2014

Nowe Władze Stowarzyszenia VI kadencji (2011 -2014)

Ukonstytuowanie nowych Władz Stowarzyszenia nastąpiło na spotkaniu w dniu 31 marca 2011 roku w Sali Konferencyjnej MDK ”Dom Harcerza” w Krakowie. Zebraniu przewodniczył Druh hm Tadeusz Prokopiuk – Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia. Jednogłośnie wybrano nowe Władze Stowarzyszenia VI kadencji, czyli na lata 2011 2014 w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia

 • Prezes – hm Danuta Noszka – Leśniewska
 • I V-ce Prezes – hm Stanisław Piasecki
 • II V-ce Prezes – hm Wiesław Wójcik
 • Sekretarz – hm Magdalena Migacz
 • Skarbnik – hm Krystyna Wywiał
 • Członek – hm Alicja Szydło
 • Członek – hm Paweł Grabka
 • Członek - hm Jerzy Klinik

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący – hm Władysław Pancerz
 • V-ce Przewodniczący – hm Tadeusz Prokopiuk
 • Członek – hm Stanisław Spólnik

APEL

do byłych Instruktorów ZHP
Instruktorów Seniorów
Związku Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Rozumiemy powody stanowiska władz ZHP, które w pierwszej kolejności zwróciły się z prośba o pomoc do aktualnych instruktorów Związku. Pragniemy krąg adresatów tego wezwania rozszerzyć na wszystkich instruktorów z lat dawnych, dla których w dalszym ciągu jest to Ich Związek Harcerstwa Polskiego. Jest to nasza wspólna troska i moralne zobowiązanie. Nie pozwólmy, by nasz Związek stanął przed groźbą kryzysu. Bezradności i bierności przeciwstawmy solidarną gotowość do stworzenia Instruktorskiego Frontu Pomocy Harcerstwu.

Druhny i Druhowie!
Byli Instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego wszystkich pokoleń i wszystkich środowisk!
Zwracamy się z gorącym apelem, do każdego z Was aby wspomógł Związek

jednorazową składką nadzwyczajną.

Każda wpłata się liczy, zwłaszcza płynąca z serca i poczucia harcerskiej więzi.
Jeśli potrafimy zmobilizować się wszyscy – potrafimy zebrać sumę, która stanie się zaczynem odbudowy samodzielności ekonomicznej ZHP i pomoże realizować bogaty program drugiego stulecia Związku.
Z góry dziękujemy za czynne poparcie naszej wspólnej sprawy.

Czuwaj!

Uczestnicy Walnego
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie

Kraków, 26 marzec 2011 roku

 

Uchwała Programowa  Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
na lata 2011 – 2014
przyjęta przez uczestników Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia
w dniu 26 marca 2011 roku

 

Kontynuacja dotychczasowych kierunków działań Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem poniższych obszarów działania:

  1. Działania organizacyjne
   • dalszy rozwój ilościowy
   • tworzenie nowych Kół terenowych
  2. Działania integrujące środowisko byłych Instruktorów ZHP
   • Spotkania po Latach ( ok. 15 stycznia każdego roku)
   • Dzień Myśli Braterskiej ( 22 lutego każdego roku)
   • Zebrania Sprawozdawcze Stowarzyszenia (marzec każdego roku)
   • Akcja „Jubilat” (druga sobota czerwca każdego roku)
   • Zabawa „Andrzejkowa” ( koniec listopada każdego roku)
  3. Działania na rzecz Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP i jednostek organizacyjnych jej podległych
   • ścisła współpraca i współdziałanie zgodnie z podpisanym Porozumieniem
   • wszelka możliwa pomoc przy reaktywacji pięciu Hufców (wcześniej zlikwidowanych)
   • wybór najlepszego Drużynowego/Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP
   • wydanie podręcznika metodycznego dla Drużynowego
   • konkurs fotograficzny „ Pionierka obozowa”
   • pomoc organizacyjna, programowa i finansowa (w miarę możliwości)
   • udział w ważnych uroczystościach których organizatorem jest K. Ch.
  4. Pomoc socjalna dla Członków Stowarzyszenia i byłych Instruktorów ZHP
   • paczki żywnościowe
   • zapomogi finansowe
   • objęcie stałą opieką najstarszych Członków Stowarzyszenia (stworzenie grupy wolentariuszy)
  5. Kontynuacja działań związanych z lokalizacją Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia w Brańkówce nad przyszłym Zalewem Świnna Poręba
   • sfinalizowanie kwestii przekazania na rzecz Stowarzyszenia terenu
   • starania o pozyskanie środków do finansowania inwestycji (realizacja etapami)
   • współpraca z Urzędem Gminy Mucharz zgodnie z podpisaną Umową
  6. Organizacja różnego rodzaju kursów szkoleniowych
   • organizowanie co roku kursu teoretycznego na stopień żeglarza jachtowego w Mucharzu (dla mieszkańców Gminy Mucharz i Gmin przyległych)
   • organizacja kolejnych kursów komputerowych
  7. Organizacja Obozów Żeglarskich
   • organizacja w dalszym ciągu obozu/obozów żeglarskich na Mazurach jako części praktycznej teoretycznych kursów żeglarskich
  8. Działania zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia
   • rozwijanie Akcji „Łańcuch” (1% odpisu od podatku)
   • pozyskiwanie nowych Członków Wspierających
   • pozyskiwanie Sponsorów
   • zwiększenie ściągalności składek członkowskich
   • udział w konkursach grantowych
  9. Współpraca międzynarodowa
   •  wymiana z IZVIDACIAMI z Kutiny w Chorwacji (zarówno grup młodzieżowych jak i starszyzny)
  10. Współpraca z Władzami Województwa Małopolskiego i Urzędem m. Krakowa przy realizacji zadań statutowych z zakresu: pomocy społecznej, letniego wypoczynku dzieci i młodzieży itp.
   • bieżące kontakty z Urzędem Marszałkowskim
   • bieżące kontakty z Urzędem Wojewódzkim
   • bieżące kontakty z Urzędem Miasta Krakowa
  11. Współpraca z innymi Organizacjami Pozarządowymi
   • aktywny udział w pracach Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych oraz Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich

Przewodniczący Komisji
Wniosków i Uchwał
hm Stanisław Piasecki
Kraków, 26 marzec 2011 roku

2. Wiosenne kursy żeglarskie

Już po raz trzeci z rzędu Zarząd Stowarzyszenia zorganizował na wiosnę kursy teoretyczne na stopień żeglarza jachtowego. W br. zostały zorganizowane dwa kursy a Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego na obydwu kursach był kapitan jachtowy, Druh hm. Jerzy Klinik. Kursy przeprowadzono w:

 • Krakowie (organizatorem Kursu był Zespół Pilota Chorągwi Krakowskiej ZHP, a nasza Kadra Żeglarska prowadziła część zajęć) – w terminie 02.03.2011 do 20.04.2011, zajęcia odbywały się w Sali Kominkowej Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie, ul. Karmelicka 31. Kurs ukończyło 17 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.
 • Mucharzu – w terminie 19.03.2011 do 23.04.2011, zajęcia odbywały się w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Mucharzu. Kurs ukończyło 8 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.

3. IZVIDAĆIE z Kutiny (Chorwacja) w Polsce

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku harcerze z Hufca ZHP Kraków-Podgórze nawiązali kontakt z organizacją IZVIDAĆI (Skautów ) z Kutiny w Chorwacji . Wieloletnie wymiany i stałe kontakty to w głównej mierze zasługa Druha hm Stanisława Piaseckiego - byłego Komendanta Szczepu „Metalowców” oraz Ivana Mikulića - Komendanta IZVIDACI z Kutiny. Zawiązana przed 35 laty przyjaźń owocuje w postaci stałej korespondencji, spotkań oraz wymiany grup obozowych w czasie wakacji i ferii zimowych. Harcerze byli wielokrotnie przyjmowani na Obozach Izvidaci; m. inn. na Otoku Mladosti, nad Boraćko Jezero, na M. Lośinj w Zagrzebiu i Kutinie. Natomiast Izvidacie uczestniczyli w Obozach stałych w Szczawniku i Rosnowie k/Koszalina jak również na zimowiskach w Bukowinie Tatrzańskiej, Piwnicznej i Zakopanem oraz w Krakowie. Wspólny pobyt to okazja do wymiany doświadczeń w pracy obu Organizacji, poznania najpiękniejszych miejsc Chorwacji i Polski, a przede wszystkim nawiązanie przyjaźni i kontaktów. Pierwszy raz harcerze byli przyjmowani na Obozie IZVIDACI w roku 1977 na Wyspie Otok Mladosti, natomiast Izvidacie ostatni raz byli w Polsce na Zimowisku w Zakopanem w roku 2000. Po 10-letniej przerwie, w lutym br. byli Komendanci ustalili wznowienie stałych kontaktów i wymiany obozowej. Ustalono, że w czerwcu 2011 roku do Polski przyjedzie 35 osobowa grupa Izvidaci Seniorów, stosowne zaproszenie wystosował Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Zarząd powołał grupę roboczą do przygotowania pobytu naszych Przyjaciół z Chorwacji pod przewodnictwem Druhny hm Magdaleny Migacz i Druha hm Stanisława Piaseckiego.

 

Plan pobytu ( podany poniżej) został uzgodniony bardzo szczegółowo i zatwierdzony przez obie Strony.

Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „MARIA 3”; 34-500 Zakopane, ul. Podhalańska 3 (Pardałówka).

20.06.2011 (poniedziałek)

Przyjazd grupy autokarem wieczorem do Zakopanego, kolacja, nocleg

21.06.2011 (wtorek)

Śniadanie; godz. 9.30 wycieczka w Tatry, wjazd/zjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch; po południu, godz. 15.00 zwiedzanie Zakopanego; wieczorem spotkanie z harcerzami, obiadokolacja, nocleg

22.06.2011 (środa)

Śniadanie, wyjazd do Krakowa; godz. 11.00 Urząd Miasta Krakowa, Sala Portretowa – spotkanie z V-ce Prezydentem Miasta Krakowa, mgr inż. Tadeuszem Trzmielem (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka i gadżety); w spotkaniu weźmie również udział Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka oraz członkowie Zarządu SPH; godz. 12.30 zwiedzenie Muzeum – podziemia Rynku Głównego ( bilety wstępu zapewnia Urząd Miasta Krakowa); godz. 15.00 i 15.10 zwiedzanie w dwóch grupach Komnat Królewskich na Wawelu ( ok. 45 minut); powrót do Zakopanego; obiado-kolacja, nocleg

23.06.2011 (czwartek)

Śniadanie, wyjazd do Wieliczki; godz.11.05 zwiedzenie Kopalni Soli (ok. 3 godzin) w dwóch grupach; godz. 16.00 spotkanie z harcerzami („starymi”) w Hotelu „KRAKUS” (posiłek,,piosenki, wspomnienia); powrót do Zakopanego, obiado-kolacja, nocleg

24.06.2011 (piątek)

Śniadanie, przejazd do Sromowiec Wyżnych; godz. 9.30 spływ Dunajcem do Szczawnicy; powrót do Zakopanego; godz. 18.00 spotkanie z harcerzami „młodymi i starymi”; pieczenie barana/prosiaka; piosenki, nocleg

25.06.2011 (sobota)

Śniadanie, pożegnanie i wyjazd do Chorwacji.

A oto krótka relacja z pobytu miłych gości z Chorwacji:

20 czerwca 2011roku do Zakopanego wyjechali: hm Magdalena Migacz, phm Anna Piasecka oraz hm Stanisław Piasecki, czyli grupa, która przez cały czas miała towarzyszyć IZVIDACIĄ w czasie ich pobytu w Polsce. Punktualnie o godzinie 20.00 autokar z IZVIDACIAMI podjechał pod Ośrodek Wypoczynkowy „Maria 3”. Do „Komitetu powitalnego” dołączyła również Druhna hm Małgorzata Komorowska, Ksiądz Józef Piasecki oraz Druh Józef Wojas, a 35-osobowej z Kutiny przewodzili: Ivan Mikulić - Pipin, Milka Mikulić, Milan - Jelenćić Jeleń oraz Dragutin Valjavec – Maćak nasi wypróbowani Przyjaciele. Cała grupa została zakwaterowana w pokojach 2 i 3 osobowych, warunki wspaniałe. Wspomnienia i rozmowy przeciągły się do późnej nocy.

 

Wtorek, 21 czerwca 2011 roku

W planie przedpołudniem wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch, a popołudniu zwiedzanie Zakopanego .

Pogoda na wycieczkę w Tatry wspaniała, z Kużnic rano cała Grupa wyjeżdża Kolejką linową na szczyt Kasprowego Wierchu (1987 m n.p.m.). I tutaj podział na umownie dwie grupy: jedna, która spędzi tu kilka godzin i po południu będzie zwiedzała Zakopane oraz druga zapalonych “Taterników”, która planuje całodzienny pobyt i wspinaczki w Tatry.

Środa, 22 czerwiec 2011 roku

To dzień o bardzo napiętym programie, ale po kolei: śniadanie o godz. 7.00 i punktualnie o godz. 8.00 wyjazd autokarem do Krakowa ponieważ o godz. 10.30 spotkanie w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Krakowa z V-ce Prezydentem m. Krakowa, mgr inż. Tadeuszem Trzmielem. Spotkanie prowadził V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druh hm Stanisław Piasecki, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych na spotkanie (IZVIDACI i Członków Stowarzyszenia), a w szczególności Pana V-ce Prezydenta Miasta Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP, Druha hm Pawła Grabkę. Prowadzący podziękował Panu Prezydentowi za zaproszenie i zabezpieczenie strony organizacyjnej spotkania. Pan Prezydent w imieniu Władz Miasta Krakowa i jego Mieszkańców powitał Gości z Chorwacji, a w szczególności Ivana Mikulića, Milana Jelenćića, Milkę Mikulić oraz Dragutina Valjaveca którzy to od roku 1976 zajmowali się organizacją wymiany obozowej i codziennymi kontaktami. Wspomniał również, że sam osobiście w roku 1975 jako Instruktor Hufca ZHP Kraków-Podgórze brał udział w wymianie obozowej (Obóz na Wyspie ZLARIN) i wspomnienia z tego pobytu są niezapomniane. Następnie przedstawił uczestnikom Spotkania (w postaci prezentacji multimedialnej) najważniejsze informacje o naszym Mieście i życzył udanego pobytu w Polsce jak również zapraszał do kolejnych wizyt. Wyraził nadzieję, że odnowienie kontaktów będzie skutkowało coroczną wymianą obozową Harcerzy Chorągwi Krakowskiej ZHP i Izvidaći z Kutiny oraz wymianą grup Instruktorów Seniorów obu Organizacji skautowskich.

Z kolei głos zabrał Ivan Mikulić „PIPIN”, który w imieniu IZVIDAĆI podziękował za zaproszenie na Spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa, przypomniał historię dotychczasowych kontaktów oraz potwierdził chęć kontynuacji współpracy. Wręczył również Panu Prezydentowi prezenty, obraz i piękny Album o Chorwacji, w rewanżu Pan Prezydent przekazał PIPINOWI Album o Polsce .

Następnie Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP Druh hm Paweł Grabka odznaczył Ivana Mikulića srebrną Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa i wręczył srebrne Odznaki 100-lecia Harcerstwa (za wieloletnią współpracę, organizowanie wymian obozowych i działania na rzecz przyjaźni między narodami). Otrzymali je: Ivan Mikulić, Milka Mikulić, Milan Jelenćić, Dragutin Friśćić, Dragutin Valjavec, Snjeżana Cejpek oraz Odred Izvidaća „Betlehem” Kutina.

V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druh hm Stanisław Piasecki wręczył przyznane przez Zarząd wyróżnienia SPH; Odznaki „Zasłużony dla SPH” i okolicznościowe Dyplomy otrzymali: Ivan Mikulić, Milka Mikulić, Milan Jelenćić, Dragutin Friśćić, Dragutin Valjavec oraz Snjeżana Cejpek i na tym część oficjalna Spotkania została zakończona.

W części nieoficjalnej Spotkania Szefowie IZVIDACI; Ivan Mikulić i Milan Jelenćić oraz V-ce Prezes Zarządu,SPH Druh hm Stanisław Piasecki i Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka ustalili zasady wymiany obozowej. Wymiana grup młodzieżowych będzie w gestii Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP, natomiast wymiana Instruktorów Seniorów obu Organizacji to gestia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka zaproponował, że przygotuje stosowne Porozumienie, którego Stronami będą:

Chorągiew Krakowska ZHP

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Odred IZVIDAĆI „Betlehem” Kutina

Porozumienie zostanie podpisane w lipcu br. i będzie określało szczegóły wymiany i wzajemnej współpracy, jak również pozwoli o ubieganie się o dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej.

Pozostali uczestnicy spotkania w tym czasie wspominali Obozy i spotkania z dawnych lat i korzystali z Cateringu. Każdy z Izvidaći otrzymał gadżety i materiały marketingowe o Krakowie.

W Spotkaniu wzięli również udział członkowie Stowarzyszenia którzy brali udział w wymianie obozowej: hm Adam Jelonek, hm Halina Woźniak, phm Anna Piasecka, phm Jacek Małota, hm Magdalena Migacz, hm Wiesław Wójcik, hm Jerzy Klinik, hm Małgorzata Komorowska oraz hm Bogdan Dudkowski.

Bardzo dziękujemy Panie Prezydencie za wspaniałe Spotkanie !!!!

Po Spotkaniu w Urzędzie Miasta Krakowa następny punkt programu, czyli zwiedzanie (bezpłatne – bilety wstępu do Muzeum sfinansował Urząd Miasta Krakowa) Muzeum „Podziemia Rynku” .

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU

I ostatni punkt środowego programu – zwiedzenie Zamku Królewskiego na Wawelu (Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Prywatne Apartamenty Królewskie, Skarbiec Koronny i Zbrojownia). Nasi Przyjaciele z Kutiny byli zachwyceni.

Czwartek, 23 czerwiec 2011 roku

Kopalnia Soli Wieliczka

Program również bardzo napięty jak dzień wcześniej, czyli śniadanie o godz. 7.00 i godzinę później wyjazd z Zakopanego do Wieliczki (zwiedzanie Kopalni Soli).

Hotel „KRAKUS”

Po południu na zaproszenie Druha hm Andrzeja Krzyworzeki (Członka naszego Stowarzyszenia, byłego Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP i jednocześnie Współwłaściciela Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko – Turystycznego Sp. z o.o. ) uroczyste Spotkanie w Hotelu „KRAKUS” z udziałem IZVIDAĆI i Członków Stowarzyszenia biorących w poprzednich latach udział w wymianie obozowej. Przybyli: hm Adam Jelonek, hm Wiesław Wójcik, hm Halina Woźniak, hm Jerzy Klinik, Jolanta Wojas, Józef Wojas, phm Anna Piasecka, hm Stanisław Piasecki, hm Krzysztof Poniedziałek, Ewa Małota, phm Jacek Małota oraz hm Magdalena Migacz. Spotkanie odbyło się w reprezentacyjnych pomieszczeniach Restauracji Hotelu „KRAKUS” i zostało perfekcyjnie przygotowane przez Druha Andrzeja. W pierwszej części posiłek, czyli wspaniały gulasz, zimna płyta, owoce, ciasto, soki, kawa i herbata. Pychota !!!

W drugiej części prezentacja przeźroczy (ze zbiorów hm Małgorzaty Komorowskiej oraz hm Stanisława Piaseckiego) ze wspólnych Obozów począwszy od roku 1977 czyli Obozu na Wyspie OTOK MLADOSTI. Prezentację prowadził Druh hm Jerzy Klinik, a krótki komentarz należał do hm Stanisława Piaseckiego i Ivana Mikulića. Warto było wrócić chociaż na chwilę do wspólnie spędzonych chwil w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie jednej osobie zakręciła się „łezka”.

Trzecia część Spotkania to wręczenie prezentów i Dyplomów okolicznościowych przez wieloletniego Szefa Odredu IZVIDAĆI w Kutinie, naszego serdecznego Przyjaciela Ivana Mikulića. I tak pamiątkowe Dyplomy i Monografię wydaną z okazji 50-lecia Odredu Izvidaći w Kutinie otrzymali: hm Stanisław Piasecki, hm Andrzej Krzyworzeka, Jolanta Wojas, Józef Wojas, Ewa Małota, phm Jacek Małota, hm Halina Woźniak, hm Adam Jelonek, hm Wiesław Wójcik, hm Krzysztof Poniedziałek, hm Jerzy Klinik, phm Anna Piasecka, hm Małgorzata Komorowska oraz hm Magdalena Migacz. Warto podkreślić, że Szefowie Izvidaći (Ivan Mikulić i Milan Jelenćić uzgodnili wstępnie z Druhem hm Andrzejem Krzyworzeką, że w roku przyszłym bazą noclegową w czasie ich pobytu w Polsce będzie Hotel KAMRAT lub KRAKUS.

Druhu Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy za organizację wspaniałego SPOTKANIA (koszty Spotkania pokrył w całości Gospodarz).

Piątek, 24 czerwiec 2011 roku

Przedostatni dzień pobytu naszych Przyjaciół w Polsce to kolejna atrakcja programowa – spływ Dunajcem. Rano wyjazd do miejscowości Sromowce Wyżne i prawie 3 godzinny spływ na tratwach do Krościenka. Wspaniała pogoda i przepiękny przełom Dunajca przez Pieniny to niezapomniane dla wszystkich przeżycie.

Pożegnalna Kolacja

Po powrocie do Ośrodka „Maria 3” jeszcze krótki wypad na Krupówki do Zakopanego i przygotowania do uroczystej pożegnalnej kolacji. Z Krakowa dojechała jeszcze „mocna grupa” w składzie: hm Halina Woźniak, hm Małgorzata Komorowska oraz phm Jacek Małota. Główny punkt programu to konsumpcja pieczonego prosiaka i herbatka „góralska” (ufundowali członkowie Stowarzyszenia: Anna Piasecka, Stanisław Piasecki, Magdalena Migacz, Małgorzata Komorowska, Adam Jelonek, Józef Wojas, Halina Woźniak, Krystyna Wywiał, Wiesław Wójcik, Jacek Małota i Krzysztof Poniedziałek). Po kolacji piosenki i wspólna zabawa do późnych godzin nocnych.

Sobota, 25 czerwiec 2011 roku

Niestety, czas biegnie nieubłagalnie szybko – „rozstania nadszedł już czas”
Do szybkiego zobaczenia, dziękujemy za piękne chwile – szerokiej drogi !!!!!

4. Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego

Do Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP wpłynęły 6 wniosków o przyznanie tytułu Instruktora Roku i nagrody im harcmistrza Zdzisława Trylskiego.

W dniu 14.09 br. komisja złożona z przedstawicieli Komendy Chorągwi oraz Zarządu SPH podjęła n/w decyzje:

do tytułu i nagrody nominowani zostali wszyscy zgłoszeni, a to:

 • phm Justyna Blukacz - Hufiec Nowy Sącz
 • pwd Anna Hałatek - Hufiec Wieliczka
 • phm Piotr Męderak – Hufiec Jordanów
 • phm Katarzyna Mróz – Hufiec Tarnów
 • phm Joanna Siekaniec – Kufiec Kraków –Podgórze
 • phm Karolina Wołoszyn – Hufiec Kraków – Śródmieście

- zaszczytny tytułu INSTRUKTORA ROKU 2010/2011 Chorągwi Krakowskiej oraz nagrodę im. harcmistrza Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł przyznano druhnie pwd Annie Hałatek drużynowej 4 DH „Azymut” w Węgrzcach Wielkich, Hufiec Wieliczka.

Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone Laureatce Tytułu i Nagrody przez V-ce Prezesa SPH hm Wiesława Wójcika oraz phm Marię Trylską – wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 18 września 2011 roku na Inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie na Stadionie K.S. Korona. Okolicznościowe dyplomy otrzymali również wszyscy nominowani. W uroczystości licznie wzięli udział Członkowie Stowarzyszenia, m. innymi: hm Władysław Pancerz, hm Danuta Bobek, hm Juliusz Langner, hm Andrzej Ziębliński, hm Ryszard Korski, hm Bogusław Zając, hm Andrzej Gaczorek.

5. Inauguracja Nowego Roku Harcerskiego 2011/2012 Chorągwi Krakowskiej ZHP – wręczenie nowego sztandaru

Organizatorem trzydniowego zlotu z okazji Inauguracji Roku Harcerskiego 2011/2012 ZHP Chorągwi Krakowskiej odbywającego się pod hasłem „Pojutrze w Podgórzu” był Hufiec Kraków –Podgórze. A oto krótka relacja Druhny phm Joanny Siekaniec Komendantki podgórskiego Hufca i zlotu:

W dniach 16-18.09.2011 na terenie Podgórza odbyła się Inauguracja Roku Harcerskiego „Pojutrze w Podgórzu”, w której wzięło udział w sumie 1300 zuchów, harcerek, harcerzy, wędrowników i instruktorów. Przez trzy dni uczestnicy zlotu mieli okazję poznawać piękno prawobrzeżnej części Krakowa. Organizatorem imprezy był Hufiec ZHP Kraków – Podgórze im. Podgórskich Szarych Szeregów.

Zuchy przez te dni realizowały sprawność Strażaka, miały okazję m.in. poznać pracę strażaków na jednostce, pokonywać strażacki tor przeszkód i wiele innych atrakcji.

Wędrownicy rozpoczęli swoje spotkanie od Ogniobrania na Kopcu Kraka. W sobotę czekała ich trzyczęściowa gra terenowa, każdy uczestnik przeszedł drogę od Zawiszaków przez Bojowe Szkoły, aż po Grupy Szturmowe. Cała gra to nie tylko historyczne nazwy, ale także nowoczesna technologia i przedstawienie Podgórza jako pięknego i ciekawego miejsca z wieloma atrakcjami.

Największa grupa wiekowa uczestnicząca w imprezie to harcerze i harcerze starsi. Dla nich w piątek odbyło się rozpoczęcie w formie „Show otwarcia”. W sobotę przez cały dzień patrole poznawały Podgórze uczestnicząc w różnych warsztatach: zajęcia na parku linowym, ratownictwo medyczne, zajęcia taneczne, przygoda z teatrem cieni, „Kocham Cię Unio”, zajęcia z mnemotechniki, zajęcia muzyczne, „Moje marzenia”, zajęcia basenowe i wiele innych. W sobotę wspólnie z wędrownikami harcerki i harcerze wzięli udział w koncercie na stadionie Korona.

W niedzielę wszyscy razem spotkaliśmy się na Mszy Św. W kościele św. Józefa. Podczas Mszy poświęcony został nowy sztandar ZHP Chorągwi Krakowskiej. Po mszy jedną kolumną przemaszerowaliśmy na teren Stadionu Korona gdzie odbył się uroczysty apel. Na apelu pojawiło się wielu znakomitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Senator RP Druh hm Adam Massalski - Przewodniczący ZHP, Pan Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski, Druhna hm Małgorzata Sinica – Naczelnik ZHP, Druh hm Krzysztof Budzyński – Z-ca naczelnika ZHP, Pani Anna Korfel- Jasińska – Dyrektor Wydziału Edukacji UMK reprezentująca :Prezydenta Miasta, Pani Marta Patena – Radna Miasta Krakowa reprezentująca Przewodniczącego Rady MK, Przewodnicząca Zarządu Okręgu ZHR, dyrektorzy okolicznych szkół Pani Ewa Ptasznik hm i Pan Jan Maciejowski hm. Podczas apelu, zasłużonym instruktorom, zostały wręczone Odznaczenia Państwowe i Harcerskie oraz odznaki i wyróżnienia w tym tytuł Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej. Następnie przedstawiciele fundatorów przekazali sztandar Druhnie Naczelnik ZHP, która wręczyła nowy sztandar druhowi hm Pawłowi Grabka Komendantowi ZHP Chorągwi Krakowskiej. Po zakończonym apelu wszystkie hufce przemaszerowały przed nowym sztandarem chorągwi po czym wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie uczestników apelu.

Przedstawiciele SPH uczestniczyli w Inauguracji Nowego Roku Harcerskiego zarówno w uroczystości poświęcenia jak i wręczenia Nowego Sztandaru Chorągwi Krakowskiej ZHP. Projekt sztandaru opracował członek naszego Stowarzyszenia prof ASP hm Andrzej Ziębliński, wśród fundatorów sztandaru, których jest ponad stu znajduje się wielu członków SPH a podczas uroczystego apelu Druhnie Naczelnik sztandar w imieniu fundatorów przekazali min. Druhowie hm Andrzej Ziębliński i hm Ryszard Korski.

Uroczystość, podobnie jak pozostała część zlotu, była bardzo dobrze przygotowana i przeprowadzona przez instruktorów Hufca Kraków-Podgórze – gratulujemy Druhnie Komendantce, phm Joannie Siekaniec i jej instruktorom.

Zuchom, harcerzom i instruktorom życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z działalności pod Nowym Sztandarem Chorągwi Krakowskiej.

6. Akcja „STANICA”

Zarząd Stowarzyszenia czynił bardzo intensywne starania związane z lokalizacją nad przyszłym Zbiornikiem „Świnna Poręba” w Gminie Mucharz Ośrodka Szkoleniowego SPH. Między innymi:

 • w czerwcu 2010 roku został wykonany kosztorys „Budowy zespołu budynków Ośrodka Szkoleniowego SPH w Brańkówce, Gmina Mucharz wraz z infrastrukturą zewnętrzną” .
 • w lutym 2011 roku została wykonana przez Pracownię Architektoniczną Igor Pacanowski & Beata Pacanowska całościowa koncepcja Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia (Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów – Pracownia wykonała koncepcję społecznie).
 • i najważniejsza sprawa, która blokowała nasze kolejne działania został zatwierdzony” Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz” (ogłoszony 21.12.2010 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego).

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia czyni starania o załatwienia spraw formalnych związanych z przekazaniem terenu oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji.

6. Obóz Żeglarski Stowarzyszenia „MAZURY 2011”

Sprawozdanie z przebiegu Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie - „MAZURY 2011”

Czas trwania: 02.07.2011 do 17.07.2011 tj. 16 dni

Uczestnicy: 26 osób : wiek od 9 do 61 lat podzieleni na 4 wachty:

2- sześcioosobowe i 2- siedmioosobowe

Organizacja Obozu to wspólne przedsięwzięcie SPH oraz Gminy Mucharz – podobnie jak w roku ubiegłym. Z Gminy Mucharz w Obozie wzięło udział 9 osób.

Kadra: 6 osób

 • Komendant i Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego: phm Andrzej Marcińczyk (jachtowy sternik morski, patent nr 1437/KR; instruktor PZŻ, patent nr 2012).
 • Kwatermistrz: mgr Teresa Chmielarz-Bryndza
 • Oboźny: hm Krzysztof Poniedziałek
 • Sternicy: Ewelina Kaczanowska (żeglarz jachtowy, patent nr K/199)
 • Kuba Małota ( sternik jachtowy, patent nr K/8)
 • Andrzej Marcińczyk (jachtowy sternik morski, patent nr 1437/KR)
 • Paweł Firlit (sternik jachtowy, patent nr PZŻ/316)

 

Wyczarterowane jachty: 4 szt. jachtów typu slup - Tango 730 (6-cio osobowe, szer.2.8m, długość 7,3 m; 25m² żagla)

(Galindia – Czarter Jachtów Edmund Grzymała Giżycko)

Cel obozu: aktywny wypoczynek uczestników (z elementami obozu harcerskiego) oraz praktyczne szkolenie żeglarskie mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego.

Schemat ramowy: - przed południem – szkolenie żeglarskie (ew. zwiedzanie okolicy)

 • po południu – szkolenie żeglarskie, zaj. Sportowe
 • wieczorem - nauka piosenek, ognisko (jeżeli to możliwe)

Trasa obozu:

Giżycko (Port Piękna Góra) – Jezioro Niegocin – Jezioro Jagodne – Kanały Mazurskie – Jezioro Tałty – Mikołajki – Jezioro Mikołajskie – Jezioro Nidzkie – Jezioro Bełdany – powrót do Giżycka

Finanse:

Wpływy: odpłatność uczestników – 14.400,- zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta zł) – wszystkie wpłaty wpłynęły na konto Stowarzyszenia

Dotacja z Gminy Mucharz – 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące zł)

Ogółem wpływy: 18.400,- zł

Posumowanie:

 • obóz można uznać za bardzo udany, piękna słoneczna pogoda/ trochę deszczu, dobry wiatr
 • szkolenie żeglarskie było intensywne
 • cała Kadra pracowała na Obozie społecznie w tym z własnych środków pokrywała koszt dojazdu na Obóz i powrotu z Obozu

A tak opisuje Obóz jedna z Uczestniczek:

W tradycję naszego Stowarzyszenia wkradł się już na dobre zwyczaj łapania mazurskiego wiatru w żagle. W tym roku obraliśmy kierunek południowy. Dwudziestu sześciu uczestników pod komendą phm. Andrzeja Marcińczyka i opieką sterników Pawła Firlita, Eweliny Kaczanowskiej, Jakuba Małoty i Andrzeja Marcińczyka 2 lipca wyruszyło z Giżycka – Pięknej Góry w rejs ku najdzikszym zakątkom mazurskim. Kwatermistrzowała nam i dbała o nasze żołądki Pani Teresa Bryndza, a groźnie pilnował harcerskich obyczajów oboźny hm. Krzysztof Poniedziałek.

Rejs łączył w sobie przyjemne – odkrywanie piękna polskich krajobrazów, z pożytecznym – szkoleniem i doskonaleniem umiejętności żeglarskich w ramach przygotowań do zdobycia uprawnień żeglarza jachtowego. Każdy uczestnik poznawał od podszewki marynarskie życie. Począwszy od poznania zwyczajów panujących na łodziach, klarowania jachtu, obsługi osprzętu przez manewry proste, manewry na silniku, meteorologię po manewry złożone, jak np. podejście do człowieka, czy manewry awaryjne.

Dni upływały nam szybko i intensywnie, wiatr pchał nasze łodzie wciąż do przodu przez jeziora: Niegocin, Boczne, Jagodne, Tałty, Mikołajskie aż po jezioro Bełdany, śluzę w Guziance, by zakończyć wędrówkę na południe na najdalszych krańcach jeziora Nidzkiego. W powrotnej żegludze jak przystało na prawdziwych żeglarzy zmierzyliśmy się w wodami jeziora Śniardwy.

Lecz rejs to nie tylko trasa. To przede wszystkim nowe, bezcenne doświadczenia i atmosfera, bycie z ludźmi, którzy na swój sposób ukochali żeglugę. Dlatego dni upływały nam szkoleniowo – poza manewrami i zajęciami praktycznymi uczyliśmy się węzłów, wykonywaliśmy rozmaite prace bosmańskie, poznawaliśmy podstawy pierwszej pomocy i wiele innych. Wieczory natomiast upływały nam na obrzędowych ogniskach, na śpiewaniu szant i piosenek dobrych dla starszego i młodszego pokolenia. Było też i poetycko, przy wierszach Gałczyńskiego i Staffa ( szczególnie w Praniu, po odwiedzeniu muzeum Gałczyńskiego), i historycznie, gdy „Wilki Morskie” opowiadały o swoich przygodach i zmaganiach z morzem.

Mazury okazały nam swoje najpiękniejszy zakamarki, piękną faunę i florę. O wschodzie budził nas śpiew ptaków, po burzy witała tęcza, a o zachodzie żegnały na horyzoncie barwne chmury i poświaty. Nie oszczędziły nas też deszcze. Ale przecież marynarz gotowy jest na każdą pogodę !

Gdy czas obozu dobiegał końca, i rozstania naszła już pora, w nagrodę za wysiłek, zaangażowanie i wytrwałość w nauce poprosiliśmy Neptuna o przyjęcie 12 neofitów do grona żeglarzy. Ponieważ władca wód i morskich przestworzy przychylił się do naszej prośmy, a neofici przeszli przygotowane przez mazurskie diabły próby „Chrzest Neofitów” zakończył się sukcesem. Dlatego 17 sierpnia do Krakowa wracało już nie 12, a 26 żeglarzy.

Dziękujemy organizatorom, szczególnie Panu Wiceprezesowi SPH – Stanisławowi Piaseckiemu za przygotowanie i znalezienie sponsorów, kadrze za owocne i pełne poświęcenia szkolenie, a uczestnikom za zaangażowanie i wspólne stworzenie wspaniałej, niezapomnianej atmosfery. Do zobaczenia za rok ! Ahoj Marynarze!
(Ewelina Kaczanowska)

Egzamin państwowy na stopień żeglarza jachtowego

Egzamin dobył się w październiku 2011 roku na zalewie Bagry w Krakowie oraz na Jeziorze Żywieckim. Stopień żeglarza jachtowego zdobyło 5 osób (uczestników Obozu) tj.: Ewa Suknarowska, Teresa Chmielarz-Bryndza, Daniel Jakubas, Józef Ogiegło oraz Leszek Malczyk. Dla przypomnienia w roku ubiegłym patent żeglarza jachtowego zdobyło 6 osób.

Gratulujemy i tak trzymać !!!!!

7. Rejs morski Stowarzyszenia „Bałtyk 2011”

Zarząd SPH zorganizował w roku bieżącym po raz pierwszy rejs morski po Morzu Bałtyckim

termin : 17 - 25 września 2011 roku

trasa: Świnoujście - Trzebież - Wolgast - Penemunde- Gager - opłynięcie Bornholmu - Świnoujście

załoga:

 • Kapitan - Andrzej Marcińczyk
 • I oficer - Ewelina Kaczanowska
 • II oficer - Filip Kiszka
 • III oficer - Adam Żołnierek
 • Marek Kiszka
 • Mikołaj Trąbka
 • Grzegorz Cholewa

W sumie 7 osób; Jacht żaglowy: Bavaria 35 ("Marika") - wypożyczona od armatora w Bregge "MOLA"

Rejs odbywał się w warunkach sztormowych : pływanie w wietrze od 1- 7 stop B, stan morza od 0 do 5

Rejs miał za zadanie przygotować uczestników do szkolenia na kolejny stopień żeglarski – stopień sternika jachtowego.

Relacja Druhny Eweliny z Rejsu

Hej - ho ciągnij linę swą, żagli już nie widać za tą mgłą!

Po raz kolejny wiatry wezwały na służbę. 17 września 2011 roku brygada siedmiu żeglarzy wyruszyła na kolejną przygodę. Załoga w składzie: phm. Andrzej Marcińczyk (kapitan), Ewelina Kaczanowska (I oficer), Filip Kiszka (II oficer), Adam Żołnierek, (III oficer), Marek Kiszka, Mikołaj Trąbka, Grzegorz Cholew wyruszyła z portu w Świnoujściu. Nasza łajba „Marika” ( 33 stopy długości, 50 m2 żagla) służyła nam od Świnoujścia, przez Zalew Świnoujście, Trzebież, Rugię aż do Penemunde i Gager, a potem na pełnym morzu: opływając wokół Bornholm od zachodnich wybrzeży po wschodnie, i na południe ku wodom terytorialnym Polski, wzdłuż wybrzeża polskiego, aż do portu macierzystego w Świnoujściu.

Wody śródlądowe przywitały nas spokojnie, lecz deszczowo, pozwalając nam nacieszyć się pięknem krajobrazu. Przekraczając granice polsko – niemiecką poznaliśmy trochę inny świat. Płynąc trasą Trzebież – Penemunde natknęliśmy się na dwa potężne mosty zwodzone w Zecheriner i w Wolgast. Przed tym pierwszym natknęliśmy się na niemiecką służbę celną, ale też czekając na jego podniesienie do 21.00 mogliśmy urządzić sobie klimatyczną rybną kolację o zachodzie słońca. Potem czekała nas pierwsza nocna żegluga, pierwszy sprawdzian naszych nawigacyjnych umiejętności i trzymanie wacht podczas cumowania na kotwicy. Żeglując po wodach śródlądowych nie zapomnieliśmy o historycznych walorach tego regionu. Naszym celem po 3 dniach żeglugi stało się Penemunde, i znajdujące się w starych budynkach fabryki, produkującej uzbrojenie dla wojsk niemieckich podczas II wojny światowej, muzeum techniki. Z Penemunde wiatry poniosły nas ku rybackiej wiosce Gager (na południowym wybrzeżu drugiej z wysp Rugii). Tam poczuliśmy już przedsmak morza, w uszach zaszumiało silniejszym wiatrem, a rybacy przynieśli o poranku zapach świeżo złowionych dorszy. Opuszczając to romantyczne miejsce, z południowo - zachodnim wiatrem ruszyliśmy na morze ku wyspie Bornholm. Dla większości z nas było to pierwsze powitanie z wodami morskimi, pierwsza prawdziwa morska przygoda. Władca wód przywitał nas łaskawie: pierwszego dnia pozwolił nam nacieszyć się szumem fal i muzyką graną przez wiatr. Nasze organizmy niestety nie były tak odporne i z wyjątkiem jednego członka załogi ( Pana Marka Kiszki – którego wszyscy szczerze podziwiali ) wszystkich w różnym stopniu dopadła choroba morska. Każdy radził z nią sobie na swój sposób. Jedni jedli i zwracali, inni pościli nie wychodząc przez 3 dni z kajut, lub nie schodząc pod pokład, jeszcze inni funkcjonowali, choć z trudem zarówno pod, jak i na pokładzie, starając się jak najczęściej dostać w dłoń koło sterowe, gdzie było najbezpieczniej. Kolejne dni nie szczędziły nam przygód. Marzenie o wizycie na Bornholmie po pierwszej nocy pod żaglami zaprzepaścił ….. silnik, który jak na złość nie chciał odpalić, a wiatr 7° w skali Boeforta nie pozwolił na wejście do małych i trudno dostępnych zarówno zachodnich, jak i wschodnich portów. Opływając wyspę, patrzyliśmy na nią z sentymentem i z żalem. Bałtyk dał nas się jednak jeszcze we znaki – wiatr nie ustawał, a fala rosła. W dzień sprzyjało to żegludze, a fale skąpane w słońcu pozostaną długo w naszej pamięci, w nocy jednak żagle odmówiły posłuszeństwa – i jak bliźnięta zrobiły nam niewybredny żart – podarły się na strzępy….i fok, i grot. To była dłuuuuuuuuuuuuga i męcząca noc….

Ale po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój….. Morze dało nam szkołę twardą, ale kto wytrwał i nie zraził się powróci znów.
Na zakończenie - 24 września – po trzech dnia samowolnego postu i 50 godzinach na nogach – sprawiliśmy sobie ucztę pasibrzucha.
„Kiedy dopłyniemy to posiłek zjemy,
Hej ho ciągnij linę swą ! Żagli już nie widać za tą mgłą.
Ahoj przygodo !

8. VII Spotkania „Po Latach”

W dniu 14 stycznia 2012 roku o godz. 14.00 w Hotelu „Krakus-Junior” w Krakowie odbyło się kolejne Spotkanie członków Stowarzyszenia i byłych Instruktorów ZHP. Gospodarzem i głównym organizatorem Spotkania był Druh hm Andrzej Krzyworzeka, Prezes Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego w Krakowie ( Członek Wspierający SPH).

Licznie przybyłych, gości i członków SPH w liczbie ponad 80 osób, powitała Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Szczególnie serdecznie powitała: V-ce Prezydenta Miasta Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela wraz z Małżonką, Radną Sejmiku Małopolskiego mgr Teresę Starmach, Pełnomocnika Wojewody ds. Organizacji Pozarządowych mgr inż. Annę Tarnawską, Przewodniczącego Rady Chorągwi Krakowskiej Druha hm Bogdana Nowaka, Komendanta Chorągwi Krakowskiej Druha hm Pawła Grabkę, byłych Komendantów Chorągwi obecnych na Spotkaniu Druhów: hm Tadeusza Prokopiuka, hm Andrzeja Krzyworzekę, hm Jarosława Balona i hm Jerzego Klinika oraz Profesorów Wyższych Uczelni, Druhów hm Józefa Lipca, hm Adama Jelonka oraz hm Janusza Sowę. Warto podkreślić, że swoja obecnością zaszczyciło nas czterech V-ce Prezydentów Miasta Krakowa: aktualnie pełniący funkcje mgr inż. Tadeusz Trzmiel oraz byli V-ce Prezydenci: mgr inż. Marian Kulig, mgr Jan Nowak i mgr Teresa Starmach. Na spotkanie przybyły Osoby z różnych stron Polski, m. in. z Warszawy, Tarnowa i Limanowej, w tym b. Komendant Chorągwi Tarnowskiej ZHP hm Jerzy Pajdo i b. Z-ca Komendanta Chorągwi Nowosądeckiej Druh hm Kazimierz Czyrnek.

Po powitaniu zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia:

Przewodniczący Rady Chorągwi Krakowskiej Druh hm Bogdan Nowak wręczył Złote Krzyże „Za Zasługi dla ZHP” za wieloletnią pracę na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Druhnie hm Magdalenie Migacz i Druhnie hm Alicji Szydło.

V-ce Prezydent m. Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel za szczególne zasługi dla m. Krakowa i jego mieszkańców udekorował w/w Druhny Odznakami „HONORIS GRATIA”.

Komendant Chorągwi, Druh hm Paweł Grabka wręczył kolejnej grupie członków SPH i byłych instruktorów, za Ich wkład w rozwój harcerstwa Chorągwi Krakowskiej ZHP i organizację Jubileuszowych Uroczystości harcerskich w swoich środowiskach. Honorowe Odznaki z okazji 100-lecia Harcerstwa Chorągwi Krakowskiej w stopniu brązowym otrzymali:

 • hm Marek Dobosz
 • hm Władysław Dobosz - SPH
 • hm Eleonora Urbaniec - SPH
 • hm Zbigniew Urbaniec - SPH
 • phm Anna Piasecka - SPH
 • phm Maria Trylska - SPH
 • hm Maria Wójcik - SPH
 • hm Monika Wic
 • hm Jerzy Pajdo
 • hm Małgorzata Słowik - SPH
 • hm Piotr Koczanowski
 • hm Stanisław Reizer - SPH
 • hm Ryszard Kruk
 • hm Andrzej Bohosiewicz - SPH
 • hm Kazimierz Czyrnek
 • hm Wojciech Dąbrowski

Prezes Zarządu SPH Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska wręczyła

wyróżnienia Stowarzyszenia, i tak:

Medale „Za Zasługi dla SPH” otrzymali:

 • hm Danuta Bobek
 • mgr Teresa Chmielarz-Bryndza
 • phm Andrzej Marcińczyk
 • hm Krzysztof Poniedziałek
 • Odznaki ”Zasłużony dla SPH” otrzymali:
 • hm Janusz Wojtycza
 • hm Jarosław Balon
 • Ewelina Kaczanowska
 • hm Bohdan Makary
 • Jakub Małota
 • phm Anna Piasecka
 • phm Maria Trylska
 • hm Małgorzata Twardowska-Białek

Pani Prezes wręczyła również nagrody książkowe naszym sternikom jachtowym za pracę w formie wolentariatu na Obozach Żeglarskich Stowarzyszenia. Otrzymali je:

Ewelina Kaczanowska

 • Jakub Małota
 • Barbara Marcińczyk
 • phm Andrzej Marcińczyk
 • Paweł Firlit

W imieniu wyróżnionych podziękowała mgr Teresa Chmielarz-Bryndza .

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową działalność.

Godnie przywitaliśmy w naszym Gronie nowego Członka Stowarzyszenia Druha hm Władysława Dobosza, który odebrał z rąk Pani Prezes Legitymację i Odznakę Członkowską.

Podniosły charakter pierwszej części spotkania podkreślały harcerskie piosenki znakomicie wkomponowane i poprowadzone przez Druha hm Jarosława Balona oczywiście z nieodłączną gitarą.

Następnie V-ce Prezes Zarządu Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił, w formie prezentacji komputerowej połączonej z krótkim komentarzem, informację o organizacyjnej, programowej i finansowo - gospodarczej działalności Stowarzyszenia w roku 2011.

Bardzo ważnym punktem Spotkania, oczekiwanym z dużym zainteresowaniem i jak się okazało słusznie, było wystąpienie Druha hm Józefa Lipca (profesora UJ), który zaprezentował swoją nową książkę pt. „Harcerski Szlak” i Wydawcy książki Pana dr Jarosława Falla z Firmy „FALL”. W przerwie spotkania była okazja do zakupienia książki u wydawcy i uzyskania cennej dedykacji Autora. Warto dodać, że książka była rekomendowana przez nasze Stowarzyszenie.

W bogatym i atrakcyjnym programie Spotkania obejrzeliśmy komputerową prezentacja z Rejsu morskiego Stowarzyszenia „BAŁTYK 2011”, którą przygotował i zaprezentował Pan mgr inż. Marek Kiszka.

Swoje „5 minut” miał również Gość Specjalny, Druh hm Wojciech Dąbrowski, który na Spotkanie przyjechał z Warszawy ( w 50-tą rocznicę pracy instruktorskiej uhonorowany został Odznaką 100-lecia Harcerstwa). Druh hm Wojciech Dąbrowski w roku 1962 mianowany został na stopień przewodnika (był wówczas drużynowym w krakowskim Zielonym Szczepie, a w latach 1967-1973 pełnił funkcję Komendanta Hufca „Wawel” w Krakowie. Później rozpoczął prace w Głównej Kwaterze ZHP w Warszawie i tam pozostał do dziś.

A na zakończenie spotkania jakby na deser Druh hm Jarosława Balon zaserwował nam znakomitą prezentację z wyprawy w Andy wraz z bardzo treściwym, pouczającym, a podanym krotko i dowcipnie komentarzem.

Przed spotkaniem i w czasie przerwy uczestnicy spotkania mogli zwiedzić mini wystawkę z działalności Stowarzyszenia przygotowaną przez Druha hm Stanisława Piaseckiego. Każdy z uczestników Spotkania otrzymał materiały reklamowe Stowarzyszenia (ulotkę i wizytówkę) oraz mógł zakupić pamiątkowy Kalendarz SPH na rok 2012.

W części nieoficjalnej wspaniała „wyżerka”: na gorąco żurek z wkładką i wspaniale przygotowana „zimna płyta” i napoje oraz rozmowy i wspomnienia, którym nie było końca.

Do następnego razu !!!!

9. Jubileusz 100-lecia Harcerstwa w Prokocimiu

16 listopada 19211 roku dh Stanisław Pigoń, późniejszy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, założył w Prokocimiu drużynę im ks. Stanisława Brzuski. Od tego czasu Prokocim był zawsze ośrodkiem prężnie działającego ruchu najpierw skautowego a następnie harcerskiego. W roku 100 Lecia Harcerstwa grupa instruktorów szczepu „Gwieździstego” ZHP podjęła inicjatywę hm Andrzeja Słowika i wspólnie z przedstawicielami pozostałych harcerskich środowisk z tego terenu szczepów: działających aktualnie „Czwartacy”, „Preria i już niedziałających „Promyto”, „ Wierchy” zorganizowała obchody 100 Lecia harcerstwa w Prokocimiu.

W dniu 03.06.2011r uczestnicy uroczystości wzięli udział w uroczystej mszy świętej odprawionej, w intencji harcerstwa prokocimskiego, w kościele Parafialnym Matki Bożej Dobrej Rady. Następnie w sali teatralnej, gościnnego XV Liceum Ogólnokształcącego odbyło się uroczyste spotkanie pokoleń harcerskich z udziałem przedstawicieli władz. Obecni byli m.in: Pan V-ce Prezydent Miasta Krakowa mgr Tadeusz Trzmiel – były instruktor szczepu „Promyto” w stopniu harcmistrza, Pani Grażyna Fijałkowska – Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII, Druh hm Paweł Grabka - Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Ojciec Jan -Prowincjał Zakonu Augustianów, Pani Beata Adamus – Dyrektor XV LO, Druhna Joanna Siekaniec – Komendantka Hufca ZHP Kraków Podgórze, Pani Grzybowiska – Dyrektor MDK, Dyrektorzy SP 61, I Prywatnego Liceum i Gimnazjum, v-ce Prezes SPH - Druh hm Stanisław Piasecki oraz 5 członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa.

Podczas spotkania m.in.: Druh Komendant Chorągwi wręczył Odznaczenia 100 Lecia Harcerstwa Chorągwi Krakowskiej. Otrzymali je: w stopniu srebrnym - Druh hm Maciej Kluza, w stopniu brązowym; Krąg Seniorów 17 DH oraz Druhna hm Helena Węgrzyn. Najbardziej zasłużonym wręczono medale lub dyplomy 100 Lecia Harcerstwa w Prokocimiu. Zbiorowe dotrzymały szkoły wspierające od wielu lat działające na ich terenie drużyny - XV Liceum Ogólnokształcące, Szkoły Podstawowe nr 61 i 123, I Prywatne Liceum Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, Gimnazjum nr 31, Zespół Szkół Integracyjnych nr 14. Indywidualne otrzymali: hm Stefan Schab, dh Władysław Bacz, phm Zbigniew Onderka, dh Kazimierz Balog, pwd Mieczysław Kłusak, hm Zbigniew Jaglarz, hm Wiesław Wójcik, hm Maciej Kluza, hm Maria Trzmiel, hm Jerzy Klinik, hm Paweł Grabka, hm Aniela Dąbrowska, phm Halina Bączek-Leśniak, hm Barbara Strach. Ponadto 30 instruktorom zostały wręczone okolicznościowe dyplomy. Komendant Chorągwi uhonorował Druha hm Andrzeja Słowika specjalnym dyplomem za podjęcie inicjatywy oraz kierowanie przygotowaniami i organizacją uroczystości. Po zakończeniu spotkania zwiedzano otwartą w Sali nr 3 okolicznościową wystawę, na której prezentowano bardzo ciekawe zdjęcia i materiały obrazujące działalność kolejnych pokoleń harcerskich w Prokocimiu. Wystawa bardzo się podobała. I tradycyjnie przy tego typu spotkaniach wspomnienia, rozmowy i piosenki przy poczęstunku przeciągały się bardzo długo.

Kontynuacją obchodów było otwarcie w dni u 11 września, przeniesionej do Młodzieżowego domu Kultury przy ul. Na Wrzosach, wystawy - udostępnionej do zwiedzania do dnia18 września i odwiedzonej przez wiele osób. Również w dniu 11 września spora grupa harcerzy wszystkich pokoleń oraz sympatyków harcerstwa spotkała się przy okolicznościowym harcerskim ognisku, rozpalonym na terenie MDK. Piosenki i wspomnienia oraz gry zabawy i okrzyki wypełniły jego program. I choć minęło ponad dwie godziny i tak w odczuciu zebranych koniec ogniska nadszedł zbyt szybko. Były to bardzo udane i jak się okazało oczekiwane przez wielu spotkania harcerskie.

Należy wspomnieć że Sztabie Organizacyjnym 100- lecia Harcerstwa w Prokocimiu brali czynny udział członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Byli to Druhny i Druhowie: hm Wiesław Wójcik – wiceprezes SPH, hm Andrzej Słowik, hm Małgorzata Słowik, hm Stefan Schab, hm Jerzy Klinik, hm Zbigniew Jaglarz . Logo opracował Druh hm Krzysztof Poniedziałek – również członek naszego Stowarzyszenia.

10. Pomagamy dzieciom z Gminy Mucharz.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie od roku 2006 ściśle współpracuje z Gminą Mucharz realizując wiele wspólnych projektów (m. inn. kursy komputerowe, kursy żeglarskie, obozy żeglarskie itp.). SPH od roku 2002 jest członkiem Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych (KRAFOS) i wspólnie z nim zorganizowaliśmy dla dzieci z terenu Gminy Mucharz w wieku 7-12 lat wyjazd na Obóz do Niemiec. Było to możliwe dzięki zaproszeniu Burmistrza Wismaru. Obóz trwał od 17 do 31 lipca 2011 roku i wzięło w nim udział10 dzieci plus dwie osoby dorosłe (do opieki) ze znajomością języka niemieckiego. Koszty pobytu pokryło Miasto zapraszające. Rodzice dzieci pokrywali tylko część kosztów dojazdu i powrotu. Program pobytu był urozmaicony i atrakcyjny. Dzieci wróciły bardzo zadowolone.

Notatka Opiekunki Dzieci opisująca pobyt w Wismarze:

“W Wismarze by ło bardzo fajnie. Było wiele dla dzieci organizowanych zabaw. Gdy pogoda była brzydka to dzieci mogły bawić się w pokoju do gry, grały w bilarda, piłkarzyki i otrzymywały słodkie przekąski. Nawet w deszczowy dzień organizatorzy przywieźli telewizor i załatwili filmy z polskimi napisami. Do parku zwierzęcego mogli wchodzić, kiedy miały tylko na to ochotę. Dzieciom najbardziej podobał się basen( swoją drogą był bardzo atrakcyjny nie tylko dla nich;-)). Byli także w parku zabaw w trakcie deszczu, gdzie mogli sie pobawić na ścianie wspinaczkowej, zjeżdżać z Wulkanu i huśtać się na linie. Atrakcją też było kąpanie się w morzu oraz rejs statkiem

Co do jedzenia, to tak jak wszystkie dzieci grymasiły( zwłaszcza że niemieckie jedzenie nie jest super, ale było smaczne ) Po każdym posiłku dostawali deser i mnóstwo słodyczy oraz za każdym wyjściem poza Bauerscheune lody. Nie zapomnianym przeżyciem była też wizyta u Burmistrza ( chociaż on nie wiedział o naszej obecności) i dwie dziewczynki były w gazecie lokalnej opisującej akcje Rote Hande- akcja przeciw wysyłaniu dzieci na wojnę

Cały wypad wydaje mi się bardo udany i dzieci były naprawdę bardzo grzeczne. Jedynie starsze dzieci mogły się trochę nudzić

Pozdrawiam
Anna Pachuta”

Wójt Gminy Mucharz, Pan Wacław Wądolny w imieniu własnym oraz rodziców i dzieci złożył serdeczne podziękowania ( Pani Prezes Zarządu SPH ) za zorganizowany wyjazd. Napisał m. in.:

Był to rodzaj prezentu, nieocenionej pomocy, dla której trudno znaleźć słowa wdzięczności. Na Pani ręce, składam również podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się i pomogły w organizacji całego wyjazdu

Podziękowania również dla Pani mgr Teresy Chmielarz-Bryndzy, Pracownicy Urzędu Gminy Mucharz za pomoc przy organizacji wyjazdu.

10. Wycieczka w Pieniny

W dniach 7-8-9.października br. grupa członków naszego Stowarzyszenia wraz z sympatykami, uczestników pierwszej górskiej wycieczki SPH, spotkała się w schronisku „Pod Durbaszką” – filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie. Pierwsza grupa przyjechała w piątek po południu, pozostali dojechali w sobotę rano. Razem było nas 16 osób. To znaczy wszyscy którzy chcieli i mogli. Piękna słoneczna pogoda w sobotę wręcz zachęcała do spacerów po okolicznych górach. Nie przeszkadzała, a nawet zachęcała, ok. 10 cm warstwa śniegu, który spadł w nocy z piątku na sobotę.

Dzięki Państwu Jolancie i Jarosławowi Balonom uczestnicy wycieczki spędzili ( wirtualnie) ok. 1 miesiąca na wyprawie do Indii tzn. obejrzeli wspaniałe zdjęcia, z krótkim rzeczowym i dowcipnym komentarzem. Wieczorne spotkania z piosenką nie tylko harcerską, wspaniale prowadził „wspomagając” się gitarą Druh Jarosław. W sobotę wieczorem była przygotowana niespodzianka kulinarna. Pieczone żeberka, prosiak i smalczyk, nie specjalnie długo „opierały się” wycieczkowiczom a smakowały wybornie.

Niedziela była dniem powrotów. Część grupy wyjechała przed południem a po obiedzie wszyscy pozostali. Uczestnicy wycieczki „po drodze” do Krakowa grupami spacerowali wąwozem Homole, zwiedzali Szczawnicę.

Wszyscy wyrazili zdecydowaną wolę powtórzenia za rok podobnego spotkania właśnie „Pod Durbaszką” gdzie była wspaniała atmosfera i przyjaźni gospodarze. Serdecznie dziękujemy za możliwość przeżycia tak wspaniałego spotkania Druhnie Alicji Szydło i Druhowi Zbigniewowi Sabińskiemu, Kierownikowi schroniska i jego pracownikom.

11. Spotkanie poobozowe w Świnnej Porębie

Komenda Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia „Mazury 2011” zorganizowała spotkanie poobozowe, które odbyło się w dniu 1 października 2011 roku (tj. sobota) o godz. 16.00 przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie. W spotkaniu wzięły udział 23 osoby:

Program Spotkania:

 1. Grilowanie (odp. Roman Bryndza)
 2. Komputerowa projekcja zdjęć z obozu na Mazurach i z rejsu po Bałtyku (odp. Marek Kiszka)
 3. Wspomnienia poobozowe, wymiana zdjęć
 4. Zakończenie spotkania

Spotkanie odbyło się w specjalnym miejscu do grillowania (obok Szkoły) - na szczęście pogoda dopisała. Zakończyło się o godz. 21.00 ( równe 5 godzin) i program został w całości zrealizowany. Było super !!!!!!.

Bardzo serdecznie dziękuję:

 • Pani Teresie za zaangażowanie i wspaniałą organizację spotkania
 • Romanowi za pyszną „wyżerkę”
 • Markowi za wspaniałą prezentację komputerową

Łączymy żeglarskie pozdrowienia A-HOJ !!!!

12. Sprawy Socjalne

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął „Regulamin udzielania pomocy socjalnej członkom i byłym instruktorom ZHP” ( uchwała nr 3/09/2009). Powołana została Komisja Socjalna, której Przewodniczącą została Druhna hm Krystyna Wywiał. W okresie sprawozdawczym Zarząd SPH za pośrednictwem Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18, uzyskał możliwość przekazania do Banku Żywności wykazu swoich członków i byłych instruktorów ZHP znajdującym się w trudnej sytuacji. Z pomocy w postaci paczek żywnościowych skorzystało 20 naszych członków. Taka sama liczba naszych członków brała udział w Akcji „Dobra Paczka”.

Równocześnie informujemy, że, w roku ubiegłym zostały wypłacone cztery zapomogi finansowe, na kwotę 2900,- zł łącznie, byłym instruktorom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

13. Strona Internetowa

W dniu 1 lutego 2010 roku została uruchomiona STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia, a na początku br. przebudowana i ponownie uruchomiona. Adres strony:

www.sph-krakow.pl

Na stronie są umieszczane m. in. komunikaty programowo-organizacyjne SPH oraz ważne ogłoszenia. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony.

Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.