Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy robią niezwykłe rzeczy.
autor nieznany

IX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SPH Kraków

IX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie przeszło do historii, historii która szczególnie zapamiętana będzie w działalności naszego Stowarzyszenia. W sobotę 25 marca 2023 roku do Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego licznie przybyli Członkowie Stowarzyszenia, Goście i Sympatycy.

FOTO 01

Punktualnie o godz. 11.00 obecni odśpiewali Hymn Harcerski, a następnie Druhna hm. Danuta Noszka-Leśniewska, Prezes Zarządu, serdecznie powitała przybyłych, w tym: Pana Ryszarda Pagacza I Wicewojewodę Małopolskiego, Pana Bogusława Kośmidera wice Prezydenta Miasta Krakowa, Pana Dawida Puszko z-cę Dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego, Pana Mariusza Kisiela z-cę Dyrektora Kancelarii Prezydenta, Panią Renatę Klorygę Dyrektora Zarządu Małopolskiego Oddziału Regionalnego Miejskiego Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Pana Mariana Kuliga wicekanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Pana Tadeusza Trzmiela Prezesa Krakowskiego Holdingu Komunalnego, b. zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa i członka honorowego SPH, Pana Antoniego Wiatra Przewodniczącego Rady Krakowskich Seniorów, hm. Bartosza Zawiszę z-cę Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP, hm. Janusza Wojtyczę, b. wieloletniego Przewodniczącego Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP, byłych komendantów Krakowskiej Chorągwi i Hufców ZHP, a także liczny zastęp profesorów uczelni krakowskich na czele z hm. Józefem Lipcem i hm. Andrzejem Zięblińskim.

Symboliczna minuta ciszy poświęcona została naszym Przyjaciołom, którzy w minionym roku odeszli już na „wieczną wartę”.

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń oraz legitymacji nadanych odznaczeń przez władze samorządowe, harcerskie i stowarzyszenia. Za wyróżniającą, wieloletnią działalność w jednostkach organizacyjnych w ZHP oraz SPH zostali wyróżnieni:

  • srebrna Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski: hm. Stanisław Piasecki,
  • Odznaka Honoris Gratia: hm. Eleonora Urbaniec, hm. Zbigniew Urbaniec,
  • Medal za Zasługi dla Krakowskiej Chorągwi ZHP: hm. Tadeusz Kubas, hm. Andrzej Gaczorek,
  • tytuł „Kawalera Stowarzyszenia” oraz znak nadanej godności srebrny sygnet: hm. Tadeusz Kubas,
  • Medal „Za Zasługi dla SPH”: Pani Renata Kloryga, pwd. Katarzyna Hrynkiewicz, hm. Marcin Kowalik,
  • Odznaka „Zasłużony dla SPH”: Pan Mariusz Kisiel, hm. Maria Kania, hm. Teresa Laskoś,
  • Odznaka członkowska SPH: hm. Zenon Majka.

Następnie zabrali głos Pan Ryszard Pagacz, I Wicewojewoda Małopolski i Pan Bogusław Kośmider, wice Prezydent Miasta Krakowa, którzy wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę przekazali życzenia wielu sukcesów, satysfakcji w wspieraniu działalności krakowskiego harcerstwa oraz pomyślności w życiu osobistym. Pan Ryszard Pagacz odczytał także list od Wojewody Małopolskiego pana Łukasza Kmity skierowany do członków Stowarzyszenia.

FOTO 02

Za dotychczasową pracę członkowie zarządu stowarzyszenia hm. Danuta Noszka-Leśniewska, hm. Stanisław Piasecki, hm. Wiesław Wójcik otrzymali także okolicznościowe upominki z rąk wice prezydenta Miasta Krakowa.

FOTO 03

Wielu wrażeń dostarczył występ zespołu wokalnego „Aniołki Kondzia” z MDK »Dom Harcerza« z ul. Reymonta 18 pod kierownictwem maestro Konrada Mastyły. Uwagę przyciągały aranżacje i interpretacje utworów śpiewanych niegdyś w „Kabarecie Starszych Panów” i „Piwnicy Pod Baranami”, a wystąpiły Monika Padewska, Anna Krok i Liliana Sajnok. Mamy nadzieję na kolejne miłe spotkania …

FOTO 04

Po przerwie, przechodząc do kwestii związanych z przebiegiem zebrania hm. Danuta Noszka-Leśniewska poprosiła o zaproponowanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszone kandydatury: hm. Andrzeja Krzyworzeki na Przewodniczącego Zebrania, hm. Magdaleny Migacz na Sekretarza Zebrania oraz hm. Jerzego Klinika, hm. Zofii Barus, hm. Marii Kani, hm. Małgorzaty Słowik do Komisji Uchwał i Wniosków, po wyrażeniu zgody przez kandydatów, przyjęte zostały jednogłośnie. Druhna Prezes pogratulowała kandydatom wyboru i przekazała hm. Andrzejowi Krzyworzece dalsze prowadzenie zebrania.

FOTO 05

Obejmując przewodniczenie obradom Druh Andrzej Krzyworzeka stwierdził, iż uczestniczy w nim 68 członków. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który bez uwag został przyjęty jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Mając na uwadze liczbę uczestniczących w zebraniu procedurę głosowań prowadził przewodniczący zebrania.

W dalszej realizacji porządku obrad sprawozdania Zarządu z działalności organizacyjno-programowej Stowarzyszenia w roku 2022 oraz finansowego przedstawił wiceprezes SPH hm. Stanisław Piasecki. Swoje wystąpienie uzupełnił prezentacją multimedialną, która przybliżyła istotne cele i obszary działalności Stowarzyszenia.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu z działalności organizacyjno-programowej Stowarzyszenia w roku 2022 oraz finansowego została jednogłośnie podjęta w głosowaniu jawnym.

Z kolei sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków w roku 2022 i VIII Kadencji przedstawił Przewodniczący tej komisji Druh Ferdynand Nawratil. W głosowaniach jawnych Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Po głosowaniu nad udzieleniu absolutorium zabrała głos hm. Danuta Noszka-Leśniewska, która serdecznie podziękowała wszystkim za pozytywną ocenę, udzielone absolutorium oraz wieloletnią bardzo owocną współpracę. Jednocześnie złożyła oświadczenie, że nie będzie kandydowała na funkcję Prezesa Zarządu SPH na kolejną kadencję, a jednym z ostatnich obowiązków – zadaniem do wykonania jest oficjalne pożegnanie i przekazanie podziękowań Pani Krystynie Burdzie za wieloletnią współpracę, ogromne zaangażowanie, profesjonalizm, wkład w funkcjonowanie Stowarzyszenia na funkcji Księgowej. W styczniu 2023 roku za działalność na rzecz Stowarzyszenia Pani Burda otrzymała najwyższe wyróżnienie SPH tytuł „Kawalera Stowarzyszenia” oraz znak nadanej godności srebrny sygnet. Musimy pogodzić się i przyjąć ze zrozumieniem Jej decyzję. Pani Krysi życzymy dużo uśmiechu, siły i wytrwałości w realizacji niespełnionych planów.

Nie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu z działalności organizacyjno-programowej Stowarzyszenia w roku 2022 oraz finansowym. Ważny i jedyny głos zabrał hm. Marek Dobosz. Stwierdził, że ocenia okres prezesowania Druhny Danusi za dobre lata SPH, uznaje za nieodwołalną decyzję o rezygnacji z kandydowania na następną kadencję, jednocześnie zgłasza formalny wniosek o nadanie Jej tytułu Honorowego Prezesa SPH. Wypowiedź Druha Marka sala skwitowała oklaskami na stojąco.

FOTO 06

FOTO 07

FOTO 08

Odchodzącą po 15 latach nieprzerwanego pełnienia funkcji Prezesa SPH w Krakowie hm. Danutę Noszkę-Leśniewską żegnały serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności za zaangażowanie w organizację licznych akcji Stowarzyszenia, oklaski, wiązanki kwiatów, okolicznościowy list z autografami członków Stowarzyszenia oraz Dyrekcji MDK »Dom Harcerza«. Zasłużony odpoczynek nie oznacza dla powszechnie znanej, cenionej i lubianej, niezawodnego Przyjaciela i Szefowej pożegnania ze Stowarzyszeniem – pozostaje jako Honorowy Prezes SPH. Druhno Danusiu czekamy z tradycyjną piosenką dedykowaną Harcerskim Wodzom „Komendant” …

Nie tylko z kronikarskiego obowiązku przypomnieć należy, że hm. Danuta Noszka-Leśniewska rozpoczęła działalność instruktorską w roku 1964, w latach 1981-84 pełniła funkcję Komendantki Krakowskiej Chorągwi ZHP, a funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie objęła 7 czerwca 2008 r. na V Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków SPH, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

FOTO 09

W związku z upływem obecnej, VIII Kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej przystąpiono do zgłaszania nazwisk kandydatów na Prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz do składu Komisji Rewizyjnej. Na wstępie ustalono, że zarząd liczył będzie dziewięciu członków, w tym prezes zarządu, w skład Komisji Rewizyjnej wybranych zostanie członków pięciu, a wybór Prezesa Zarządu odbędzie się w odrębnym głosowaniu.

Na funkcję Prezesa Zarządu SPH w IX Kadencji zgłoszono tylko jedną kandydaturę, Druha Stanisława Piaseckiego – dotychczasowego wiceprezesa SPH, który wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym powierzono funkcję Prezesa SPH w Krakowie w latach 2023-2025 hm. Stanisławowi Piaseckiemu.

Następnie przewodniczący zebrania wyborczego zarządził zgłaszanie kandydatur na członków zarządu i przypomniał, że w związku wyborem prezesa należy dokonać wyboru ośmiu członków. Zgodę na kandydowanie do władz stowarzyszenia wyrazili: hm. Krystyna Wywiał, hm. Artur Walkowiak, Pani Aleksandra Grodecka, hm. Wiesław Wójcik, hm. Andrzej Gaczorek, hm. Jerzy Klinik, hm. Magdalena Migacz, hm. Mariusz Siudek. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zebrania zamknął listę kandydatów i zarządził głosowanie . W wyniku jawnego głosowania kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Na liście kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej zgłoszone zostały kandydatury: hm. Ferdynanda Nawratila, hm. Marii Kani, hm. Adama Kamińskiego, hm. Tadeusza Kubasa oraz hm. Zofii Barus. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zebrania zamknął listę kandydatów i zarządził głosowanie. W  głosowaniu w trybie jawnym kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący obradom pogratulował wyboru nowo wybranym członkom władz i życzył owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz stowarzyszenia. Następnie Prezes nowego zarządu Druh Stanisław Piasecki w podziękował wyborcom za okazane zaufanie i krótko omówił zamierzenia na kolejne miesiące 2023 roku. Zapewnił, że w następnych latach jako organizatorzy tradycyjnych akcji i imprez dołożymy starań, aby każdy znalazł coś dla siebie. Kontynuować będziemy współpracę z naszymi wypróbowanymi sojusznikami MDK »Dom Harcerza«, Krakowską Komendą Chorągwi ZHP, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, władzami miasta i województwa. Mocno liczymy na wsparcie i pomoc naszych członków.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku prowadzący zebranie podziękował uczestnikom za udział i zamknął obrady.

Ps. Przed terminem zebrania, w foyer przed salą obrad, członkom Stowarzyszenia udostępniono do wglądu sprawozdania z działalności Zarządu. Można było także uregulować sprawy organizacyjne (składki, podpisy na listach obecności) oraz oglądać retrospektywną wystawę poświęconą działalności Stowarzyszenia.

Jak zawsze wizyta w reprezentacyjnej siedzibie władz miejskich, dawnym Pałacu Wielopolskich, dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń m. in. spacer reprezentacyjną klatką schodową na drugie piętro do Sali Obrad Rady Miasta, możliwość oglądania z bliska cennych zabytków w foyer i Sali Obrad, poszukiwania rysunków prof. W. Zina w szufladach pulpitów rajców.

FOTO 10

Niepowtarzalny urok miało także towarzyskie spotkanie w kuluarach i skromny poczęstunek. Przy kawie i herbacie oraz słodkim poczęstunku toczyły się rozmowy i wspomnienia. Nie brakło również okazji do pamiątkowych zdjęć.

Tekst: hm. Andrzej Gaczorek

Foto: Agnieszka Borowy