Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Stowarzyszenia, z okazji Dnia Myśli Braterskiej, zorganizowano kolejny drugi benefis. W bieżącym roku został on poświęcony Druhowi hm. Adamowi Jelonkowi profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było to wspólne przedsięwzięcie Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Zarządu SPH i Komendy Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Benefis odbył się w piątek 22 lutego 2013 roku w Sali Widowiskowej Domu Kultury Podgórze przy ulicy Sokolskiej 13.

Spotkanie prowadzi hm. Jerzy Klinik, Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, pomysłodawca, inicjator i ich organizator. Najpierw zebrani uczcili symboliczną minutą ciszy- pamięć wspaniałego Człowieka i Instruktora - Druha hm. Ryszarda Stefańskiego, który w dniu 07.02 br. w 96 roku życia odszedł na Wieczną Wartę. Druh Rysiek wstąpił do ZHP w 1931roku. Pełnił funkcje: przybocznego, drużynowego, Z-cy Komendanta i Komendanta Hufca Kraków-Podgórze, członka Rady Chorągwi Krakowskiej. Od 1981 roku do ostatnich dni życia był drużynowym Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego Stara Brać w swoim ukochanym Borku Fałęckim. Jego odejście to wielka strata dla krakowskiego harcerstwa. To krótkie wspomnienie o Druhu Ryśku zakończono odśpiewaniem Modlitwy Harcerskiej.

O rozpalenie ogniska poproszono: Dostojnego Jubilata Dh hm Adama Jelonka, Dh hm. Pawła Grabkę – Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP i Dh hm. Joannę Siekaniec – Komendantkę Hufca ZHP Kraków –Podgórze.

Od lewej Jubilat, Druh hm Adam Jelonek, hm Joanna Siekaniec (Komendantka Hufca ZHP Kraków-Podgórze) i hm Paweł Grabka (Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP).

Od lewej Jubilat, Druh hm Adam Jelonek, hm Joanna Siekaniec (Komendantka Hufca ZHP Kraków-Podgórze) i hm Paweł Grabka (Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP).

Następnie zaśpiewano pierwsze obrzędowe piosenki harcerskie. Brzmiały one równo i donośnie w czym ogromna zasługa zarówno wspaniale prowadzącym śpiew zespołowi w składzie: pwd. Katarzyna Hrynkiewicz – fortepian, hm. Marcin Kowalik – gitara, phm. Bogusława Spólnik, oraz hm. Władysławy Francuz która przygotowała okolicznościowy śpiewniczek. Krótkie wprowadzenie hm. Jerzego Klinika, dotyczyło idei Dnia Myśli Braterskiej i naszego spotkania. Następnie Prowadzący powitał przybyłych: hm. Pawła Grabkę - Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, hm. Danutę Noszkę –Leśniewską – byłą Komendantkę Chorągwi Krakowskiej ZHP a obecnie Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, hm. Joannę Siekaniec- Komendantkę Hufca ZHP Kraków –Podgórze i wszystkich byłych Komendantów Hufca, V-ce Prezesów SPH hm. Stanisława Piaseckiego i hm. Wiesława Wójcika, Przedstawiciela Wydziału Geografii UJ - dr hab. Andrzeja Zborowskiego, Sekretarza Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego - dr Joannę Więcław – Michniewską, Seniora Podgórskiego Harcerstwa - Dh Lesława Połomskiego oraz liczną grupę byłych harcerzy 7 Pg DH i Szczepu „Neptuna”. Szczególnie serdecznie przez prowadzącego i zebranych został powitany Druh hm. Adam Jelonek profesor UJ wraz z małżonka Zofią. Następnie prowadzący zaprosił Jubilata do zajęcia honorowego miejsca. Znając Jego zamiłowanie do żeglarstwa wspaniały fotel wykonany z korzeni został umieszczony na zainscenizowanym, mostku kapitańskim wykonanym przez druhów : phm. Andrzeja Marcińczyka, hm. Tadeusza Kubasa i phm. Jacka Małotę.

Dostojny Jubilat na mostku kapitańskim

Dostojny Jubilat na mostku kapitańskim

Rozpoczęła się zasadnicza część benefisu. Aby przedstawić sylwetkę Jubilata, wyświetlano prezentację obrazującą Jego działalność. Nie szczędząc czasu i wysiłku przygotował ją hm. Andrzej Gaczorek a hm. Władysława Francuz przygotowała dla każdego z obecnych płytkę Cd zawierającą te informacje. Równocześnie wygłaszano krótkie gawędy, dotyczące poszczególnych okresów bardzo intensywnej i obfitującej w osiągnięcia działalności harcerskiej i naukowej Jubilata. Przeplatane one były śpiewanymi ochoczo piosenkami harcerskimi i żeglarskimi szantami. Kolejne gawędzili :

  • okres 1 Harcerz, przyboczny - hm Tadeusz Kubas,
  • okres 2 Drużynowy i Komendant Szczepu – phm. Teresa Kondracka-Zamojska i dh Ryszard Szczęśniak,
  • okres 3 Działalność wodna – phm. Jacek Małota,
  • okres 4 Działalność w Hufcu – hm. Władysław Dobosz,
  • okres 5 Działalność w Szczepie Metalowcy – hm. Stanisław Piasecki,
  • okres 6 Działalność naukowa – dr hab. Andrzej Zborowski,
  • okres 7 Działalność w Polskim Towarzystwie Geograficznym – dr Joanna Więcław – Michniewicz,
  • okres 8 Działalność bieżąca – hm. Jacek Kucharski,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa – hm. Danuta Noszka- Leśniewska.

Druh Adam Jelonek do 7 Pdg DH-rzy wstąpił w lipcu1945 r . Przyrzeczenie Harcerskie złożył 23 IV 1946r. W tej drużynie pełnił kolejno funkcje zastępowego, przybocznego, p.o. drużynowego i drużynowego i był nim do grudnia 1949r. Po reaktywowaniu harcerstwa 17.01.1957 r ponownie zostaje drużynowym 7 Pdg DH-rzy. Następnie założył i pełnił kolejno funkcję komendanta szczepów: Zielonego Szczepu Ludwinów i Neptuna. Później w znanym z działalności wodnej szczepie Metalowcy pełnił funkcje Przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego oraz Kierownika Pracowni Szkutniczej. Równocześnie działał w Hufcu Kraków-Podgórze gdzie kolejno pełnił funkcje m in.: Z-cy Komendanta Hufca (1958-62), Przewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich, Sekretarza Dzielnicowej Rady Przyjaciół Harcerstwa, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca. Był Delegatem Hufca na VI Zjazd ZHP. Organizował spływy kajakowe: po Dunajcu i Wiśle (1949 r), Wisłą do Warszawy (1950 r), łodziami po Odrze Koźle – Szczecin (1963r), Wisłą Kraków – Gdańsk (1966 i 67 r). Brał udział rejsach po Bałtyku. Spływy organizowane na kajakach lub łodziach zostały poprzedzane ich budową (kajak, łódka żaglowa Pionier) lub żmudną pracą przy reperowaniu i malowaniu pozostałych. Dh Adam Jelonek był członkiem kadry 20 obozów a na 12 z nich pełnił funkcje komendanta. W roku 1986 uzyskał tytuł Instruktora Seniora ZHP. Aktualnie należy do Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego Stara Brać. Imponujące są osiągnięcia naukowe profesora Adama Jelonka. A oto niektóre z nich. Podstawowym miejscem Jego pracy zawodowej był Uniwersytet Jagielloński (1956 – 2002) gdzie: uzyskał kolejne stopnie naukowe: doktora (1964), doktora habilitowanego (1972), pełnił obowiązki Kierownika Zakładów: Metodyki Geografii (1975-84) oraz Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa (1984-01). Nominowany na profesora nadzwyczajnego w (1984) a na profesora zwyczajnego (1991). Równocześnie pracuje na innych uczelniach a od roku 2005 do dnia dzisiejszego w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Prowadzi badania i wydaje publikacje. Jego działalność naukowa obejmuje 190 publikacji, w tym 9 książek. Jest autorem koncepcji i redaktorem 10-tomowej Encyklopedii Geograficznej Świata. Imponujące są Jego osiągnięcia promotorskie: 63 licencjatów, 161 magistrów, 12 doktorów. Bardzo dużo uwagi poświęca popularyzowaniu nauk geograficznych. Między innymi był Przewodniczącym zespołu redakcyjnego czasopisma Geografia w Szkole, organizował odczyty dla uczniów startujących w olimpiadach geograficznych, aktywnie uczestniczył w pracach Polskiego Towarzystwa Geograficznego a w latach 1999-04 był Przewodniczącym Zarządu Oddziału w Krakowie, doceniał znaczenie metodycznego poziomu wykształcenia nauczycieli geografii i w tym zakresie współpracował z WSP w Krakowie. Był wielokrotnie wyróżniany za osiągnięcia w działalności harcerskiej, społecznej i pracy naukowej . Odznaczony m.in. Krzyżem Za Zasługi dla ZHP, Medalem KEN, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W trakcie przedstawiania sylwetki Jubilata nad sprawnym przebiegiem benefisu czuwał hm. Jerzy Klinik. Jego rola nie była łatwa ponieważ czas przeznaczony na poszczególne gawędy byłby „chętnie” przekraczany, a kolejne gawędy przywoływały nowe wspomnienia, refleksje, którymi z obecnymi dzielił się sam Jubilat oraz jego wychowankowie. Sądząc po licznych i znakomitych dokonaniach, Dostojny Jubilat Druh hm. Adam Jelonek profesor geografii UJ, działał i pracował planowo i bardzo konsekwentnie. Po wygłoszeniu ostatniej gawędy i pięknej piosence Komendant, hm. Jerzy Klinik serdecznie podziękował za współpracę w przygotowaniu i przeprowadzenie benefisu zespołowi organizacyjnemu w składzie: hm. Marek Dobosz, hm. Władysława M. Francuz, hm. Andrzej Gaczorek, pwd. Katarzyna Hrynkiewicz, hm. Marcin Kowalik, hm. Tadeusz Kubas, phm. Jacek Małota, hm. Andrzej Marcińczyk, hm. Stanisław Piasecki, hm. Krzysztof Poniedziałek, hm. Joanna Siekaniec, phm. Bogusława Spólnik, hm. Wiesław Wójcik, hm. Krystyna Wywiał oraz Komendzie Hufca Kraków – Podgórze i Dyrekcji Domu Kultury Podgórze. Bardzo wzruszający był moment składania Jubilatowi życzeń i okolicznościowych adresów. Dh, Dh hm. Danuta Noszka-Leśniewska, hm. Jerzy Klinik i hm. Stanisław Piasecki w imieniu SPH wręczyli Beneficjentowi kosz czerwonych róż i okolicznościowy adres z podpisami uczestników spotkania.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druhna hm Danuta Noszka-Lesniewska (pierwsza z lewej), Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków- Podgórze, hm Jerzy Klinik ( w środku) i Dostojny Jubilat, Druh hm Adam Jelonek (po prawej) w trakcie składania życzeń.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druhna hm Danuta Noszka-Lesniewska (pierwsza z lewej), Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków- Podgórze, hm Jerzy Klinik ( w środku) i Dostojny Jubilat, Druh hm Adam Jelonek (po prawej) w trakcie składania życzeń.

Byli harcerze i instruktorzy 7 Pdg DH - rzy - wychowankowie Jubilata podarowali mu pamiątkowe koło sterowe. Okolicznościowy dyplom wraz z życzeniami wręczył Druhowi Adamowi Komendant Chorągwi - hm Paweł Grabka. Wiele serdecznych życzeń i wiele kwiatów Szanowny Jubilat otrzymał od swoich wychowanków, instruktorów , przyjaciół i współpracowników. Pomimo ogromnego wzruszenia Druh hm. Adam Jelonek w swoim wystąpieniu serdecznie podziękował wszystkim którzy przyczynili się do organizacji benefisu.

Wystąpienie Jubilata i podziękowania dla wszystkich za organizację i udział w Spotkaniu

Wystąpienie Jubilata i podziękowania dla wszystkich za organizację i udział w Spotkaniu

Szczególne podziękowania skierowana do hm. Jerzego Klinika za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania a hm. Andrzejowi Gaczorkowi, hm. Władysławie Francuz, hm. Stanisławowi Piaseckiemu za zaangażowanie w przygotowanie benefisu. Natomiast swoim wychowankom, harcerzom z Ludwinowa podziękował za pamięć którą mu okazują i zawsze okazywali. Złożył też podziękowanie wszystkim, a było obecnych około 100 osób, za przybycie i udział w benefisie a w szczególności swoim wychowankom z Uniwersytetu Jagiellońskiego, byłym i aktualnym instruktorom Hufca Kraków-Podgórze. Po zakończeniu wystąpienia Jubilata, w kręgu zaśpiewano piosenki pożegnalne a następnie zostało wykonane zdjęcie zbiorowe na schodach.

I jeszcze wspólne pamiątkowe zdjęcie

I jeszcze wspólne pamiątkowe zdjęcie

Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek ufundowany przez Druha hm. Adama Jelonka. Skorzystali więc z przygotowanego cateringu. Był to oczywiście mile widziany dodatek do toczących się dalej wartko i długo rozmów i wspomnień.

Będąc pod wrażeniem kolejnego, jakże udanego benefisu wiele z obecnych osób zastanawiało się, komu zostanie poświęcony benefis w roku 2014?